நரம்பு மண்டலம் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. இருமுனை நியூரான்கள் காணப்படும் இடம்

  (a)

  கண் விழித்திரை

  (b)

  பெருமூளைப் புறணி

  (c)

  வளர் கரு

  (d)

  சுவாச எபிதீலியம்

 2. ரேன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம்

  (a)

  தசைகள்

  (b)

  ஆக்சான்கள்

  (c)

  டெண்ட்ரைட்டுகள்

  (d)

  சைட்டான்

 3. வாந்தியெடுத்தலைக் கட்டுப்படுத்தும் மையம்

  (a)

  முகுளம்

  (b)

  வயிறு

  (c)

  மூளை

  (d)

  ஹைப்போதலாமஸ்

 4. கீழுள்ளவற்றுள் நரம்புச் செல்களில் காணப்படாதது

  (a)

  நியூரிலெம்மா

  (b)

  சார்கோலெம்மா

  (c)

  ஆக்ஸான்

  (d)

  டெண்டிரான்கள்

 5. ஒருவர் விபத்தின் காரணமாக உடல் வெப்பநிலை, நீர்ச்சமநிலை மற்றும் பசி எடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கான கட்டுப்பாட்டினை இழந்திருக்கிறார். அவருக்கு கீழுள்ளவற்றுள் மூளையின் எப்பகுதி பாதிப்படைந்ததால் இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது?

  (a)

  முகுளம்

  (b)

  பெருமூளை

  (c)

  பான்ஸ்

  (d)

  ஹைபோதலாமஸ்

 6. 6 x 1 = 6
 7. நமது உடலில் உள்ளவற்றுள் ______ என்பது மிக நீளமான செல்லாகும்.

  ()

    நரம்பு செல் (அ) நியூரான் 

 8. _________ நியூரான்களில் தூண்டல்கள் மிக துரிதமாக கடத்தப்படும்.

  ()

  பலமுனை  

 9. புறச் சூழ்நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் ஒரு விலங்கினம் வெளிப்படுத்தும் விளைவு ______________ எனப்படும்.

  ()

  தூண்டல்

 10. செல் உடலத்தை நோக்கி தூண்டல்களைக் கொண்டு செல்பவை ______ 

  ()

  டெண்ட்ரைட்டுகள் 

 11. தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள_________ மற்றும் _______ ஒன்றுக்கொன்று எதிராக செயல்படுகின்றன.

  ()

  பரிவு நரம்புகளும், எதிர் பரிவு நரம்புகளும்

 12. மனித மூளையில் கடத்து மையமாக செயல்படும் பகுதி  ________ 

  ()

  தலாமஸ்

 13. 2 x 2 = 4
 14. இச்சைச் செயல் மற்றும் அனிச்சைச் செயல்.

 15. மையலின் உறை உள்ள மற்றும் மையலின் உறையற்ற நரம்பு நாரிழைகள்.

 16. 2 x 4 = 8
 17. முகுளத்தின் கீழ்ப்புறத்தில் தொடங்கும் உருளையான அமைப்பு “A”, கீழ்ப்புறமாக நீண்டுள்ளது. இது “B” என்னும் எலும்பு சட்டகத்துக்குள், “C” என்ற உறைகளால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. “A”யிலிருந்து, “D” எண்ணிக்கையிலான இணை நரம்புகள் கிளைத்து வருகின்றன.
  i. “A” என்பது எந்த உறுப்பைக் குறிக்கிறது?
  ii. அ) “B” எனப்படும் எலும்பு சட்டகம் மற்றும்
  ஆ) “C” எனப்படும் உறைகள் ஆகியவற்றின் பெயர்களைக் கூறுக.
  iii.“D” என்பது எத்தனை இணை நரம்புகள்?

 18. நம் உடலில் அதிகமான அளவு காணப்படும் நீளமான “L” செல்கள் ஆகும். “L” செல்களில் நீண்ட கிளைத்த பகுதி ”M” என்றும், குறுகிய கிளைத்த பகுதிகள் ”N” என்றும் அழைக்கப்படும். இரண்டு “L” செல்களுக்கிடையேயான இடைவெளி பகுதி “O” என்று அழைக்கப்படும். இந்த இடைவெளிப் பகுதியில் வெளியிடப்படும் வேதிப்பொருளான “P” நரம்புத் தூண்டலை கடத்த உதவுகிறது.
  i. “L” செல்களின் பெயரை கூறுக.
  ii. “M” மற்றும் ”N” என்பவை யாவை?
  iii. “O” என்னும் இடைவெளி பகுதியின் பெயர் என்ன?
  iv. “P” எனப்படும் வேதிப் பொருளின் பெயரை கூறுக.

 19. 1 x 7 = 7
 20. நியூரான்கள் அவற்றின் அமைப்பின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - நரம்பு மண்டலம் Book Back Questions ( 10th Science - Nervous System Book Back Questions )

Write your Comment