" /> -->

அணுக்கரு இயற்பியல் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  2 x 1 = 2
 1. காமாக் கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்க ________ உறைகள் பயன்படுகின்றன.

  (a)

  காரீய ஆக்சைடு 

  (b)

  இரும்பு 

  (c)

  காரீயம் 

  (d)

  அலுமினியம் 

 2. புரோட்டான் - புரோட்டான் தொடர்வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு 

  (a)

  அணுக்கரு பிளவு 

  (b)

  ஆல்பாச் சிதைவு 

  (c)

  அணுக்கரு இணைவு 

  (d)

  பீட்டாச் சிதைவு 

 3. 3 x 1 = 3
 4. ஒவ்வொரு அணுக்கரு இணைவு வினையிலும் வெளியாகும் சராசரி ஆற்றல் ________ ஜுல் 

  ()

  3.84X 10-12

 5. வேளாண்பொருட்களின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்க உதவும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு _________ 

  ()

  பாஸ்பரஸ் (P-32)

 6. கதிரியக்கப் பாதிப்பின் அளவான 100 R என்ற அளவில் உள்ள போது அது ________ ஐ உண்டாகும்.

  ()

  ரத்தப் புற்றுநோய் 

 7. 3 x 2 = 6
 8. மரபியல் குறைபாட்டை உருவாக்கும் அபாயகரமான கதிரியக்கப் பொருள் எது?

 9. ஒரு மனிதனில் இறப்பை ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு அமைந்துள்ள கதிரியக்கப் பாதிப்பின் அளவு என்ன?

 10. எந்தெந்தப் பொருள்கள் கதிரியக்கப் பாதிப்பிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும்?

 11. 3 x 4 = 12
 12. வேளாண்மைத் துறையில் கதிரியக்க ரேடியோ ஐசோடோப்புகளின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

 13. X - கதிர் படங்களை அடிக்கடி எடுக்கக்கூடாது - காரணங்களை எழுதுக.

 14. அலைப் பேசி கோபுரங்கள் மனித வாழிடத்திலிருந்து தொலைவில் அமைக்கப்பட வேண்டும் - ஏன்?

 15. 1 x 7 = 7
 16. ஆல்பா, பீட்டா மற்றும் காமாக் கதிர்களின் பண்புகளை ஒப்பிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - அணுக்கரு இயற்பியல் Book Back Questions ( 10th Science - Nuclear Physics Book Back Questions )

Write your Comment