" /> -->

ஒளியியல் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ஸ்நெல் விதியைக் கூறுக.

 2. ராலே சிதறல் விதியைக் கூறுக.

 3. வானம் ஏன் நீலநிறமாகத் தோன்றுகிறது?

 4. ஒளிவிலகல் என்றால் என்ன?

 5. நிறமாலை எவ்வாறு தோன்றுகிறது?

 6. ராலே ஒளிகிசிதறல் என்றால் என்ன?

 7. லென்சு சமன்பாடு குறிப்பு வரைக.

 8.  சேய்மைப்புள்ளி என்பது யாது?

 9. நுண்நோக்கிகள் என்றால் என்ன?அவற்றின் வகைகள் யாவை?

 10. தொலைநோக்கிகளின் நன்மைகள், குறைபாடுகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - ஒளியியல் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Science - Optics Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment