" /> -->

உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. அட்டையின் இடப்பெயர்ச்சி உறுப்புகள்

  (a)

  முன் ஒட்டுறுப்பு

  (b)

  பின் ஒட்டுறுப்பு

  (c)

  சீட்டாக்கள் 

  (d)

  எதுவுமில்லை

 2. அட்டையின் தொண்டைப்புற நரம்புத்திரள் எந்த உறுப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதி

  (a)

  கழிவுநீக்க மண்டலம்

  (b)

  நரம்பு மண்டலம்

  (c)

  இனப்பெருக்க மண்டலம்

  (d)

  சுவாச மண்டலம் 

 3. அட்டையின் மூளை இதற்கு மேலே உள்ளது

  (a)

  வாய் 

  (b)

  வாய்க்குழி 

  (c)

  தொண்டை 

  (d)

  தீனிப்பை 

 4. அட்டையின் உடலில் உள்ள கண்டங்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  23

  (b)

  33

  (c)

  38

  (d)

  30

 5. இளம் உயிரிகளைப் பிரசவிக்கும் விலங்குகள்

  (a)

  ஓவிபேரஸ்

  (b)

  விவிபேரஸ்

  (c)

  ஓவோவிவிபேரஸ்

  (d)

  அனைத்தும்

 6. முயலின் புற அமைவு நரம்பு மண்டலத்தில் ________ இணை மூளை நரம்புகளும் ___________ இணை தண்டுவட நரம்புகளும் உள்ளன. 

  (a)

  11, 36

  (b)

  12, 37

  (c)

  12, 36

  (d)

  10, 37

 7. 5 x 1 = 5
 8. ___________ மண்டலத்தின் மாறுபாட்டால் அட்டையின் பின் ஒட்டுறுப்பு உருவாகியுள்ளது.

  ()

  கடைசி 7 (அ) 27 முதல் 33 வரை உள்ள

 9. அட்டையின் முன் முனையிலுள்ள கதுப்பு போன்ற அமைப்பு ___________ எனப்படும்

  ()

  முன் ஒட்டுறுஞ்சி (அ) வாய் ஒட்டுறுஞ்சி

 10. கழிவுப் பொருள்களை இரத்தத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கிறது

  ()

  சிறுநீரகம்

 11. முயலின் தண்டுவட நரம்புகளின் எண்ணிக்கை ___________

  ()

  37 இணை நரம்புகள்

 12. அட்டையில் இனப்பெருக்க காலத்தில் _________ உருவாக்குவதற்காக கிளைடெல்லம் உருவாகிறது.  

  ()

  கக்கூன்

 13. 5 x 1 = 5
 14. ஹிருடின்

 15. (1)

  பித்தப்பை

 16. தாடை

 17. (2)

  பாலிக்கிள்கள்

 18. கல்லீரல்

 19. (3)

  புரதம்

 20. எபிடிடைமிஸ்

 21. (4)

  பாப்பில்லா

 22. அண்டம்

 23. (5)

  விந்தணு

  6 x 2 = 12
 24. அட்டை எவ்வாறு சுவாசிக்கிறது ?

 25. அட்டையின் உடலில் எத்தனை இணை விந்தகங்கள் உள்ளன ?

 26. இரு சுவாசக் கிளைகளுடனும் இணைந்துள்ள உறுப்புகள் எவை ?

 27. CNS – ன் விரிவாக்கம் என்ன?

 28. அட்டை ஓம்புயிரியின் உடலிலிருந்து எவ்வாறு இரத்தத்தை உறிஞ்சுகிறது ?

 29. பல் வாய்பாடு பற்றி எழுதுக.

 30. 2 x 4 = 8
 31. முயலின் சுவாசக் குழாயில் குருத்தெலும்பு வளையங்கள் காணப்படுவது ஏன் ?

 32. அட்டை, நோய்களை உண்டாக்குமா?

 33. 2 x 7 = 14
 34. அட்டையின் இதய அமைப்புக்கேற்ப அதன் சுற்றோட்ட மண்டலம் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ?

 35. முயலின் உணவு மண்டலம் தாவர உண்ணி வகையான ஊட்டத்திற்கு ஏற்றாற் போல் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Science - Structural Organisation of Animals Model Question Paper )

Write your Comment