தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. மனித இதயத்தின் சுவர் எதனால் ஆனது?

  (a)

  எண்டேகார்டியம்

  (b)

  எபிகார்டியம்

  (c)

  மையோகார்டியம்

  (d)

  மேற்கூறியவை அனைத்தும்

 2. இரத்த ஓட்டத்தின் சரியான வரிசை எது?

  (a)

  வெண்ட்ரிக்கிள் - ஏட்ரியம் - சிரை - தமனி

  (b)

  ஏட்ரியம் - வெண்ட்ரிக்கிள் - சிரை - தமனி

  (c)

  ஏட்ரியம் - வெண்ட்ரிக்கிள் - தமனி - சிரை

  (d)

  வெண்ட்ரிக்கிள் - சிரை - ஏட்ரியம் - தமனி

 3. விபத்து காரணமாக ‘O’ இரத்த வகையைச் சார்ந்த ஒருவருக்கு அதிக இரத்த இழப்பு ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில் அவருக்கு எந்த இரத்த வகையை மருத்துவர் செலுத்துவார்?

  (a)

  ‘O’ வகை

  (b)

  ‘AB’ வகை

  (c)

  A அல்லது B வகை

  (d)

  அனைத்து வகை

 4. இதயத்தின் இதயம் என அழைக்கப்படுவது ____

  (a)

  SA கணு

  (b)

  AV கணு

  (c)

  பர்கின்ஜி இழைகள் 

  (d)

  ஹிஸ் கற்றைகள்

 5. பின்வருவனவற்றுள் இரத்தத்தின் இயைபு தொடர்பாக சரியானது எது?

  (a)

  பிளாஸ்மா = இரத்தம் + லிம்ஃபோசைட்

  (b)

  சீரம் = இரத்தம் + ஃபைப்ரினோஜன்

  (c)

  நிணநீர் = பிளாஸ்மா + RBC + WBC

  (d)

  இரத்தம் = பிளாஸ்மா + RBC + WBC + இரத்ததட்டுகள்

 6. 3 x 2 = 6
 7. மனித இதயத்தை மூடியிருக்கும் இரட்டை அடுக்காலான பாதுகாப்பு உறையின் பெயரைக் கூறுக.

 8. இரத்தம் சிவப்பு நிறமாக இருப்பதேன்?

 9. இதயத் தசைகளுக்கு இரத்தத்தை அளிக்கும் இரத்தக் குழாய் எது ?

 10. 3 x 4 = 12
 11. மனித இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விவரி.

 12. இடது வெண்ட்ரிக்கிள் சுவரானது மற்ற அறைகளின் சுவர்களை விட தடிமனாக இருப்பது ஏன்? 

 13. நீராவிப்போக்கு ஒரு தேவையான தீங்கு செயல் விளக்குக.

 14. 1 x 7 = 7
 15. இரத்தத்தின் பணிகளைப் பட்டியலிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் Book Back Questions ( 10th Science - Transportation In Plants Circulation In Animals Book Back Questions )

Write your Comment