" /> -->

வேதிவினைகளின் வகைகள் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  6 x 1 = 6
 1.  H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) என்பது

  (a)

  சிதைவுறுதல் வினை

  (b)

  சேர்க்கை வினை

  (c)

  ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினை

  (d)

  இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி வினை

 2. ஒளிச்சிதைவு என்பது இதனால் நடைபெறும் சிதைவு வினையாகும்.

  (a)

  வெப்பம்

  (b)

  மின்னாற்றல்

  (c)

  ஒளி

  (d)

  எந்திர ஆற்றல்

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது “தனிமம் + தனிமம் → சேர்மம்" வகை அல்ல.

  (a)

  C(s)+ O2(g) → Co2(g)

  (b)

  2K(s) + Br2(l) → 2KBr(s)

  (c)

  2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)

  (d)

  4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s)

 4. பின்வருவனவற்றுள் எது வீழ்படிவாதல் வினையை குறிக்கிறது.

  (a)

  A(s) + B(s) → C(s) + D(s)

  (b)

  A(s) + B(aq) → C(aq) + D(l)

  (c)

  A(aq) + B(aq) → C(s) + D(aq)

  (d)

  A(aq) + B(s) → C(aq) + D(l)

 5. ஒரு கரைசலின் pH மதிப்பு 3 எனில், அதன் (OH-) ஹைடிராக்சைடு அயனி செறிவு என்ன?

  (a)

  1 x 10-3 M

  (b)

  3M

  (c)

  1 x 10-11 M

  (d)

  11M

 6. தூளாக்கப்பட்ட CaCO3 கட்டியான CaCO3 விட தீவிரமாக வினைபுரிகிறது. காரணம்

  (a)

  அதிக புறப்பரப்பளவு

  (b)

  அதிக அழுத்தம்

  (c)

  அதிக செறிவினால்

  (d)

  அதிக வெப்பநிலை

 7. 5 x 1 = 5
 8. மனித ரத்தத்தின் பொதுவான pH மதிப்பு ________.

  ()

  7.35 - 7.45

 9. மின்னாற்பகுப்பு என்பது _______________ வகை வினையாகும்

  ()

  சிதைவடைதல்

 10.  தொகுப்பு வினைகளில் உருவாகும் வினைவிளை  பொருள்களின் எண்ணிக்கை __________.

  ()

  ஒன்று 

 11. வேதி எரிமலை என்பது ____________ வகை வினைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

  ()

  சிதைவடைதல் 

 12. ஹைடிரஜன் (H+) அயனி நீரில் கரைவதால் உருவாகும் அயனி _________________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  ()

  ஹைட்ரோனியம் அயனி 

 13. 2 x 2 = 4
 14. வெப்பநிலை உயர்த்தும் பொழுது ஒரு வினையின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. ஏன்?

 15. மீள் மற்றும் மீளா வினைகளை வேறுபடுத்துக.

 16. 2 x 4 = 8
 17. ‘A’ என்ற திண்மச் சேர்மத்தை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது சிதைந்து ‘B’ மற்றும் ‘C’ என்ற வாயுவைத் தருகிறது. ‘C’ என்ற வாயுவை நீரில் செலுத்தும் போது அமிலத்தன்மையாக மாறுகிறது. A, B மற்றும் C-யைக் கண்டறிக.

 18. காப்பர் சல்பேட் கரைசலை கலக்குவதற்கு நிக்கல் கரண்டியை பயன்படுத்தலாமா? உனது கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

 19. 1 x 7 = 7
 20. வேதிச் சமநிலை என்றால் என்ன? அதன் பண்புகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 10th அறிவியல் - வேதிவினைகளின் வகைகள் Book Back Questions ( 10th Science - Types Of Chemical Reactions Book Back Questions )

Write your Comment