" /> -->

அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் மாதிரி வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கீழ்கண்டவற்றுள் எது குறைந்த நிறையைக் கொண்டது

  (a)

  6.023 x 1023 ஹீலியம் அணுக்கள் 

  (b)

  1 ஹீலியம் அணு 

  (c)

  2 கி ஹீலியம் 

  (d)

  1 மோல் ஹீலியம் அணு 

 2. திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் 1 மோல் ஈரணு மூலக்கூறு வாயுவின் பருமன் 

  (a)

  11.2 லிட்டர் 

  (b)

  5.6 லிட்டர் 

  (c)

  22.4 லிட்டர் 

  (d)

  44.8 லிட்டர் 

 3. 1 மோல் எந்த ஒரு பொருளும் ________ மூலக்கூறுகளைக்  கொண்டிருக்கும்.

  (a)

  6.023 x 1023

  (b)

  6.023 x 10-23

  (c)

  3.0115 x 1023

  (d)

  12.046 x 1023

 4. அணுவின் நிறையை அளக்கப்படுவது_________ 

  (a)

  kg 

  (b)

  amu 

  (c)

  (d)

  Pm 

 5. ஒத்த அணு நிறயையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் உடைய அணுக்கள் ________ 

  (a)

  ஐசோபார்கள் 

  (b)

  ஐசோடோப்புகள் 

  (c)

  ஐசோடோன்கள் 

  (d)

  ஐசோமர்கள் 

 6. 5 x 1 = 5
 7. இரு வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ________ நிறை எண்ணையும் ________ அணு எண்ணையும் கொண்டிருந்தால் அவை ஐசோபார்கள் எனப்படும்.

  ()

  ஒத்த,மாறுபட்ட 

 8. ஒரே _________ எண்ணிக்கையை பெற்றுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஐசோடோன்கள் எனப்படும்.

  ()

  நியூட்ரான் 

 9. அணு நிறையைக் கணக்கிடக் கூடிய நவீன முறை _________ 

  ()

  நிறை நிறமாலைமானி 

 10. அவகாட்ரோ எண்ணின் மதிப்பு ______ 

  ()

  6.023 X 1023

 11. வேதி வினையில் ஈடுபடும் மிகச்சிறிய துகள் _______ 

  ()

  அணு 

 12. 1 x 5 = 5
 13. மோல்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து நிறையைக் கணக்கிடுதல்.
  1. 0.3 மோல் அலுமினியம் (Al ன் அணுநிறை = 27)
  2. S.T.P இல் 2.24 லிட்டர் SO2
  3. 1.51 x 1023 மூலக்கூறு நீர்
  4. 5 x 1023 மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் 

 14. 5 x 2 = 10
 15. வாயுவின் மோலார் பருமன் என்றால் என்ன?

 16. அம்மோனியாவில் உள்ள நைட்ரஜனின் சதவீத இயைபைக் கண்டறிக.

 17. அணுநிறை அலகு-வரையறு 

 18. ஒரு தனிமத்தின் அணுநிறையை  அளவிடுவது மிகக் கடினம்.காரணம் கூறு.

 19. சராசரி அணுநிறை-வரையறு.

 20. 5 x 3 = 15
 21. கால்சியம் கார்பனேட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிமத்தின் சதவீத இயைபைக் காண்க.
  (Ca = 40, C = 12, O = 16).

 22. போரானின் சராசரி அணுநிறை 10.804 amu எனில் B - 10 மற்றும் B - 11 சதவீத பரவலைக்  காண்க?

 23. கார்பன்டை ஆக்சைடின் கிராம் மூலக்கூறு நிறையை கண்டுபிடி.

 24. 81 கி அலுமினியத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக.

 25. மெக்னீசியம்,சல்பைட்டில் உள்ள Mg மற்றும் Sன் நிறை விகிதம் 3:4 Mg மற்றும் S அணுக்களின் விகித எண்கள் என்ன?

 26. 2 x 5 = 10
 27. ஒப்பு மூலக்கூறு நிறைக்கும் ஆவி அடர்த்திக்கும் உள்ள தொடர்பினை வருவி.

 28. அவகாட்ரோ விதியின் பயன்பாடுகளைத் தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard அறிவியல் அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 10th Standard Science Atoms And Molecules Model Question Paper )

Write your Comment