" /> -->

இயக்க விதிகள் முக்கிய வினாக்கள்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் நிலைமம் எதனைச் சார்ந்தது?

  (a)

  பொருளின் எடை

  (b)

  கோளின் ஈர்ப்பு முடுக்கம்

  (c)

  பொருளின் நிறை

  (d)

  அ மற்றும் ஆ

 2. ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது _________ க்கு சமமாகும்.

  (a)

  9.8 டைன்

  (b)

  9.8 x 104 N

  (c)

  98 x 104

  (d)

  980 டைன்

 3. ராக்கெட் ஏவுதலில் _______________ விதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  (a)

  நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி

  (b)

  நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி

  (c)

  நேர் கோட்டு  உந்த மாறாக் கோட்பாடு 

  (d)

  அ மற்றும் இ

 4. இயக்க நிலையில் ஒவ்வொரு பொருளும் தமது ஒய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு

  (a)

  இயக்கத்தில் நிலைமம்

  (b)

  திசையில் நிலைமம்

  (c)

  விசையில் நிலைமம்

  (d)

  ஏதுமில்லை

 5. இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் இயங்கும் திசையிலிருந்து மாறாமல், திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு

  (a)

  விசை

  (b)

  உந்தம்

  (c)

  திசையில் நிலைமம்

  (d)

  நியூட்டனின் விதி

 6. 5 x 1 = 5
 7. நகர்ந்து கொண்டு உள்ள ஊர்தியில் தீடீர் தடை ஏற்பட்டால், பயணியர் முன்நோக்கி சாய்கின்றனர். இந்நிகழ்வு ____________ மூலம் விளக்கப்படுகிறது.

  ()

  இயக்கத்தில் நிலைமம்

 8. மரபுரீதியாக வலஞ்சுழி திருப்புத்திறன் __________ குறியிலும் இடஞ்சுழித் திருப்புத்திறன் __________ குறியிலும் குறிக்கப்படுகிறது.

  ()

  எதிர், நேர்

 9. உந்தம் ஒரு _____ அளவு.

  ()

  வெக்டர்

 10. ஒரு பொருளின் முடுக்கம் ஏற்படுவது _______

  ()

  சமன் செய்யப்படாத விசையினால்

 11. _____ என்பது இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசையினைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தினை மட்டுமே விளக்குவது.

  ()

  இயக்கவியல்

 12. 5 x 1 = 5
 13. நியூட்டனின் முதல் விதி

 14. (1)

  பொருட்களின் சமநிலை

 15. நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி

 16. (2)

  FB = -FA

 17. நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி

 18. (3)

  விசையின் விதி

 19. திருப்பு விசை

 20. (4)

  சுழற்சி விசை

 21. ஈர்ப்பு விசை

 22. (5)

  GM\(\frac { m }{ R^{ 2 } } \)

  5 x 2 = 10
 23. கிரிகெட் விளையாட்டில் மேலிருந்து விழும்பந்தினை பிடிக்கும்போது, விளையாட்டு வீரர் தம்கையினை பின்னோக்கி இழுப்பது ஏன்?

 24. விண்கலத்தில் உள்ள விண்வெளி வீரர் எவ்வாறு மிதக்கிறார்?

 25. நீளம் தாண்டுதலில் ஒரு தடகளவீரர் சிறு தொலைவிற்கு பின்னோக்கி செல்வது ஏன்?

 26. இயந்திரவியல் என்பது யாது? அதன் பிரிவுகளைக் கூறு.

 27. இயற்கையான இயக்கம், இயற்கையான மாறான இயக்கம் வேறுபடுத்துக.

 28. 5 x 3 = 15
 29. கன உந்து (Heavy vehicle) ஒன்றும் இரு சக்கரவாகனம் ஒன்றும் சம இயக்க ஆற்றலுடன் பயணிக்கின்றன. கண உந்தின் நிறையானது இருசக்கர வாகன நிறையினை விட நான்கு மடங்கு அதிகம் எனில், இவைகளுக்கிடையே உள்ள உந்தவீதத்தை கணக்கிடுக.

 30. பயணத்தின் போது தலைக்கவசம் அணிவதும் இருக்கைப்பட்டை அணிவதும் நமக்கு பாதுகாப்பான பயணத்தை அளிக்கும். இக்கூற்றினை நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் கொண்டு நியாப்படுத்துக.

 31. ஒரு 50 g நிறை துப்பாக்கி குண்டு 300 ms-1 வேகத்தில் செல்லும்போது 1 s-ல் ஒய்வு நிலைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. கணத்தாக்கு மற்றும் விசையைக் காண்க.

 32. ஒரு 100 டைன் எடை கொண்ட பொருளின் நிறையை காண்க:(g =10m/s2).

 33. 25 g நிறையுடைய ஒரு கிரிக்கெட் பந்து மட்டையால் தாக்கப்பட்டு 12 ms-1 வேகத்தில் செல்கிறது. எனவே பந்தானது 20 ms-1 திசைவேகத்தில் திருப்பப்படுகிறது. பந்தினால் பெறப்பட்ட கணத்தாக்கினை கணக்கிடுக.

 34. 2 x 5 = 10
 35. நிலைமத்தின் பல்வேறுவகைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

 36. அறிவியலறிஞர் கலிலியோவின் கருத்துக்களைக் கூறு.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard அறிவியல் Chapter 1 இயக்க விதிகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 10th Standard Science Chapter 1 Laws of Motion Important Question Paper )

Write your Comment