" /> -->

மின்னோட்டவியல் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியானது?

  (a)

  மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின் திறன்

  (b)

  மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம்

  (c)

  மின்னாற்றல் மாறும் வீதம் மின்னோட்டம்

  (d)

  மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் மின்னூட்டம்

 2. மின்தடையின் SI அலகு

  (a)

  மோ 

  (b)

  ஜூல்

  (c)

  ஓம் 

  (d)

  ஓம் மீட்டர் 

 3. கிலோ வாட் மணி என்பது எதனுடைய அலகு?

  (a)

  மின்தடை எண் 

  (b)

  மின் கடத்து திறன்

  (c)

  மின் ஆற்றல்

  (d)

  மின் திறன்

 4. 3 x 1 = 3
 5. ஒரு மின்சுற்று திறந்திருக்கும் போது அச்சுற்றின் வழியாக _______ பாய்ந்து செல்லாது.

  ()

  மின்னோட்டம்

 6. வீடுகளில் ______ மின்சுற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  ()

  பக்க இணைப்பு

 7. LED என்பதன் விரிவாக்கம்___________.

  ()

  Light Emitting Diode

 8. 3 x 2 = 6
 9. மின்னோட்டத்தின் அலகை வரையறு.

 10. ஒரு கடத்தியின் அளவை தடிமனாக்கினால் அதன்மின் தடையின் மதிப்பு என்னவாகும்?

 11. மின்னோட்டத்தின் வெப்பவிளைவை பயன்படுத்தி செயல்படும் இரண்டு மின்சாதனங்கள் பெயரினை கூறு.

 12. 1 x 4 = 4
 13. 100 வாட் மின் திறனுள்ள ஒரு மின்விளக்கு தினமும் 5 மணிநேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது போல நான்கு 60 வாட் மின் விளக்கு தினமும் 5 மணிநேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன்மூலம் ஜனவரி மாதத்தில் நுகரப்பட்ட மின்னழுத்தஆற்றலை கிலோ வாட் மணி அலகில் கணக்கிடு.

 14. 2 x 7 = 14
 15. மூன்று மின்தடைளை
  (அ) தொடர் இணைப்பு
  (ஆ) பக்க இணைப்பில் இணைக்கும் போது கிடைக்கும் தொகுபயன் மின்தடைக்கான கோவையை தகுந்த மின்சுற்றுப் படம் வரைந்து கணக்கிடு.

 16. அ) சாதாரண தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை விட LED தொலைக்காட்சிப் பெட்டியினால் ஏற்படும் நன்மைகள் யாவை?
  ஆ) LED விளக்கின் நன்மைகளை பட்டியலிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard அறிவியல் - மின்னோட்டவியல் Book Back Questions ( 10th Standard Science - Electricity Book Back Questions )

Write your Comment