" /> -->

ஒளியியல் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 35
  5 x 1 = 5
 1. A, B, C, D என்ற நான்கு பொருள்களின் ஒளி விலகல் எண்கள் முறையே 1.31, 1.43, 1.33, 2.4 எனில், இவற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் பெருமமாக உள்ள  பொருள் எது?

  (a)

  (b)

  B

  (c)

  C

  (d)

  D

 2. பொருளின் அளவிற்கு சமமான, தலைகீழான மெய்பிம்பம் கிடைக்க பொருள் வைக்கப்பட வேண்டிய தொலைவு

  (a)

  f

  (b)

  ஈறிலாத் தொலைவு

  (c)

  2f

  (d)

  f க்கும் 2f க்கும் இடையில்

 3. விழி ஏற்பமைவுத் திறன் குறைபாட்டைச் சரி செய்ய உதவுவது

  (a)

  குவி லென்சு

  (b)

  குழி லென்சு

  (c)

  குவி ஆடி 

  (d)

  இரு குவிய லென்சு

 4. சொல் அகராதியில் உள்ள சிறிய எழுத்துக்களைப் படிப்பதற்கு உகந்த லென்சு எது?

  (a)

  5 செ.மீ குவிய தூரம் கொண்ட குவிலென்சு 

  (b)

  5 செ.மீ குவிய தூரம் கொண்ட குழி லென்சு 

  (c)

  10 செ.மீ குவிய தூரம் கொண்ட குவி லென்சு 

  (d)

  10 செ.மீ குவிய தூரம் கொண்ட குழி லென்சு 

 5. ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும், நீலம், பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிறங்களின் அலை நீளங்கள் VB, VG, VR எனில் பின்வருவனவற்றுள் எச்சமன்பாடு சரியானது?

  (a)

  VB =VG = VB 

  (b)

  VB > VG > VB 

  (c)

  VB < VG < VB 

  (d)

  VB < VG >VB 

 6. 4 x 1 = 4
 7. ஒளிக்கதிரின் பாதை_______ என்று அழைக்கபப்டுகிறது.

  ()

  ஒளிக்கதிர்

 8. ஒரு ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண் எப்போதும் ஒன்றை விட _________ 

  ()

  அதிகம்

 9. படுகின்ற ஒளிக்கற்றையின் ஆற்றலும் சிதறலடைந்த கற்றையின் ஆற்றலும் சமமாக இருந்தால் அது ______ சிதறல் எனப்படும்.

  ()

  மீட்சிச்

 10. _________ கண்ணிற்குள் நுழையும் ஒளியின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

  ()

  ஐரிஸ் (Iris)

 11. 5 x 1 = 5
 12. ரெட்டினா 

 13. (1)

  கண்ணில் ஒளிக்கதிர் செல்லும்பாதை

 14. கண் பார்வை

 15. (2)

  சேய்மைப் புள்ளி விழியை நோக்கி நகர்தல்

 16. சிலியரித் தசைகள் 

 17. (3)

  அண்மைப் புள்ளி விழியை விட்டு விலகிச் செல்லுதல்

 18. கிட்டப்பார்வை (மையோபியா)

 19. (4)

  விழி ஏற்பமைவுத்திறன்

 20. தூரப்பார்வை

 21. (5)

  விழித்திரை 

  5 x 2 = 10
 22. ஒளி விலகல் எண் என்றால் என்ன?

 23. ஸ்நெல் விதியைக் கூறுக.

 24. நிறப்பிரிகை வரையறு.

 25. ராலே சிதறல் விதியைக் கூறுக.

 26. வானம் ஏன் நீலநிறமாகத் தோன்றுகிறது?

 27. 1 x 4 = 4
 28. ஆந்தை போன்ற இரவு நேரப் பறவைகளின் கண்களில் உள்ள கார்னியா மற்றும் கண் பாவை ஆகியவை அளவில் பெரியதாக உள்ளன. இவ்வமைப்பு அவற்றுக்கு எவ்வாறு உதவுகின்றன?

 29. 1 x 7 = 7
 30. ஒளியின் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளைக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard அறிவியல் - ஒளியியல் Book Back Questions ( 10th Standard Science Optics Book Back Questions )

Write your Comment