" /> -->

கரைசல்கள் Book Back Questions

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. நீரில் கரைக்கப்பட்ட உப்புக் கரைசல் என்பது _______ கலவை.

  (a)

  ஒருபடித்தான

  (b)

  பலபடித்தான

  (c)

  ஒருபடித்தான மற்றும் பல்படித்தானவ

  (d)

  ஒருபடித்தானவை அல்லாதவை

 2. குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் போது நீர்மத்தில் வாயுவின் கரைத்திறன்  _________

  (a)

  மாற்றமில்லை

  (b)

  அதிகரிக்கிறது

  (c)

  குறைகிறது

  (d)

  வினை இல்லை

 3. 25 % ஆல்கஹால் கரைசல் என்பது _________

  (a)

  100 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கஹால்

  (b)

  25 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கஹால்

  (c)

  75 மி.லி நீரில் 25 மி.லி ஆல்கஹால்

  (d)

  25 மி.லி நீரில் 75 மி.லி ஆல்கஹால்

 4. ஈரம் உறிஞ்சிக் கரையும் சேர்மங்கள் உருவாகக்காரணம் ________

  (a)

  ஈரம் மீது அதிக நாட்டம்

  (b)

  ஈரம் மீது குறைந்த நாட்டம்

  (c)

  ஈரம் மீது நாட்டம் இன்மை

  (d)

  ஈரம் மீது மந்தத்தன்மை

 5. கீழ்கண்டவற்றுள் எது நீர் உறிஞ்சும் தன்மையுடையது  _________

  (a)

  ஃபெரிக் குளோரைடு

  (b)

  காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட்

  (c)

  சிலிக்கா ஜெல்

  (d)

  இவற்றுள் எதுமில்லை

 6. 3 x 2 = 6
 7. கரைசல் - வரையறு

 8. கனஅளவு சதவீதம் - வரையறு

 9. சூடான தெவிட்டிய காப்பர் சல்பேட் கரைசலைக் குளிர்விக்கும் போது படிகங்களாக மாறுகிறது. ஏன்?

 10. 3 x 4 = 12
 11. விணு 50 கி சர்க்கரையை 250 மி.லி சுடுநீரில் கரைக்கிறார். சரத் 50 கி அதே வகை சர்க்கரையை 250 மி.லி குளிர்ந்த நீரில் கரைக்கிறார். யார் எளிதில் சர்க்கரையை கரைப்பார்கள்? ஏன்?

 12. ’A’ என்பது நீல நிறப் படிக உப்பு. இதனைச்சூடுபடுத்தும் போது நீல நிறத்தை இழந்து ‘B’ ஆக மாறுகிறது. B-இல் நீரைச் சேர்க்கப்படும் போது ‘B’மீண்டும் ’A’ ஆக மாறுகிறது. ’A’ மற்றும் ‘B’ யினைஅடையாளம் காண்க

 13. குளிர்பானங்கள் மலை உச்சியில் அதிகமாக நுரைத்துப் பொங்குமா? அல்லது அடிவாரத்தில் அதிகமாக நுரைத்துப் பொங்குமா? விளக்குக

 14. 1 x 7 = 7
 15. 298 K வெப்பநிலையில் 15 கி நீரில், 15 கி கரைபொருளை கரைத்து ஒரு தெவிட்டடிய கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது. அதே வெப்ப நிலையில் கரைப்பானின் கரைத்திறனைக் கண்டறிக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard அறிவியல் - கரைசல்கள் Book Back Questions ( 10th Standard Science - Solutions Book Back Questions )

Write your Comment