" /> -->

வெப்ப இயற்பியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

10th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  6 x 1 = 6
 1. பொது வாயு மாறிலியின் மதிப்பு

  (a)

  3.81 J மோல்–1 K–1

  (b)

  8.03 J மோல்–1 K–1

  (c)

  1.38 J மோல்–1 K–1

  (d)

  8.31 J மோல்–1 K–1

 2. ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும்போது அல்லது குளிர்விக்கும்போது ஏற்படும் நீள்வெப்ப விரிவு எந்த அச்சு வழியாக நடைபெறும்?

  (a)

  X அல்லது –X

  (b)

  Y அல்லது –Y

  (c)

  (அ) மற்றும் (ஆ)

  (d)

  (அ) அல்லது (ஆ)

 3. வெப்பமானது ஒரு மூலக்கூறிலிருந்து மற்றொரு மூலக்கூறுக்கு நேரடியாக இம்முறையில் கடத்தப்படுகிறது?

  (a)

  வெப்பக்கடத்தல்

  (b)

  வெப்பச்சலனம்

  (c)

  வெப்பக்கதிர்வீசல்

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 4. வெப்பத்தின் SI அலகு

  (a)

  கலோரி

  (b)

  ஜூல்

  (c)

  கிலோகலோரி

  (d)

  கெல்வின்

 5. சில குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வெப்ப விரிவு இதில் குறைவானது

  (a)

  திடப் பொருள்

  (b)

  திரவப் பொருள்

  (c)

  வாயு

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 6. வெப்பப்படுத்துதலின் விளைவாக திடப்பொருளின் பருமன் அதிகரித்தால் 

  (a)

  உண்மை வெப்ப விரிவு

  (b)

  பரப்பு வெப்ப விரிவு

  (c)

  பரும வெப்ப விரிவு

  (d)

  உண்மை வெப்ப விரிவு

 7. 5 x 1 = 5
 8. அவகேட்ரோ எண்ணின் மதிப்பு _________

  ()

  6.023 x 1023/மோல்

 9. _____ நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை_________ உயர்த்த தேவையான வெப்ப ஆற்றலின் அளவு ஒரு கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது.

  ()

  ஒரு கிராம், 10C

 10. பாயில் விதியின் படி, மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயுவின் அழுத்தம் அவ்வாயுவின் ____________ எதிர்த்தகவில்அமையும். 

  ()

  பருமனுக்கு

 11. மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் ______ ஆகும்.

  ()

  வெப்பநிலை

 12. திட, திரவ மற்றும் வாயு ______ ஆல் விரிவடையும்.

  ()

  வெப்பத்தினால்

 13. 5 x 1 = 5
 14. நீள் வெப்பவிரிவு

 15. (1)

  \(\frac{V}{T}\)=மாறிலி

 16. பரும வெப்ப விரிவு

 17. (2)

  ஆற்றல்

 18. போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி

 19. (3)

  நீளத்தில் மாற்றம்

 20. சார்லஸ் விதி

 21. (4)

  பருமனில் மாற்றம்

 22. வெப்பம்

 23. (5)

  1.381 X 10-23 JK-1

  3 x 2 = 6
 24. கூற்று: ஒரு உலகத்தின் ஒரு முனையில் வெப்பப்படுத்தும் போது மற்றொரு முனையும் வெப்பம் அடையும்.
  காரணம்: வெப்ப ஆற்றலானது வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பகுதியிலிருந்து வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பகுதிக்கு பரவும்.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ல.
  இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ல.
  ஈ) கூற்று தவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது

 25. கூற்று : திட மற்றும் திரவ பொருள்களை விட வாயு பொருட்கள் அதிக அமுக்கத்திற்கு உட்படும்.
  காரணம்: அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு ஒப்பிடத் தகுந்தவகையில் அதிகம்.
  அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கம்.
  ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்கு சரியான விளக்கமல்ல.
  இ) கூற்று சரியானது. ஆனால் காரணம் சரியல்ல.
  ஈ) கூற்று தவறானது. ஆனால், காரணம் சரியானது.

 26. கூற்று: நல்லியல்பு வாயுக்களில் அணுக்களுக் கிடையேயான கவர்ச்சிவிசையின் வலிமை குறைவு.
  காரணம்: இயல்பு வாயுவை குறைவான அழுத்தம் மற்றும் உயர் வெப்பநிலையில் நல்லியல்பு வாயு எனக் குறிப்பிடலாம்.

 27. 2 x 2 = 4
 28. நல்லியல்பு வாயுக்கள் அவகேட்ரோ விதிக்கு உட்படுவதில்லை.

 29. மாறுபட்ட வெப்பநிலையில் உள்ள இரண்டு பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று தொடுமாறு வைக்கப்பட்டால் வெப்பக் கதிர்வீசல் நடைபெறும்.

 30. 2 x 2 = 4
 31. அழுத்தத்தின் விளைவு பின்வருவற்றில் ஏற்படுவதை இறங்குவரிசையில் எழுது. [திட, திரவ, வாயு]

 32. அணுக்களுக்கிடையேயான இடைவெளியைப் பொறுத்து ஏறுவரிசையில் எழுதுக.

 33. 4 x 2 = 8
 34. ஒரு கலோரி வரையறு.

 35. இயல்பு வாயு மற்றும் நல்லியல்பு வாயு-வேறுபடுத்துக.

 36. தோற்ற வெப்ப விரிவு குணகம் என்றால் என்ன?

 37. நீள் வெப்ப விரிவு என்பது யாது?

 38. 2 x 4 = 8
 39. காப்பர் தண்டினை வெப்பப்படுத்தும் போது அதன் குறுக்குவெட்டு பரப்பு 10 மீ2 லிருந்து 11 மீ2 ஆக உயருகிறது. காப்பர் தண்டின் தொடக்க வெப்பநிலை 90 K எனில் அதனுடைய இறுதி வெப்பநிலையை கணக்கிடுக. (காப்பரின் பரப்புவெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு 0.0021 K-1)

 40. வெப்ப சமநிலை என்றால் என்ன?

 41. 1 x 7 = 7
 42. நல்லியல்பு வாயு சமன்பாட்டினை தருவி.

 43. 1 x 7 = 7
 44. 70 மிலி கொள்ளளவு உள்ள கொள்கலனில் 50 மிலி திரவம் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. திரவம் அடங்கிய கொள்கலனை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவத்தில் நிலை கொள்கலனில் 50 மிலி-லிருந்து 48.5 மிலி ஆக குறைகிறது. மேலும் வெப்பப்படுத்தும் போது கொள்கலனில் திரவத்தின் நிலை 51.2 மிலி ஆக உயருகிறது எனில் திரவத்தின் உண்மை வெப்ப விரிவு மற்றும் தோற்ற வெப்ப விரிவைக் கணக்கிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 10th Standard அறிவியல் - வெப்ப இயற்பியல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 10th Standard Science - Thermal Physics Model Question Paper )

Write your Comment