இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. உறுப்புகள் என்றால என்ன?

 2. பயனர் வரையறுத்த தரவினம் வகையான கட்டுரு, இனக்குழு – வேறுெடுத்திக் காட்டுக.

 3. பொருள் நோக்கு நிர்லாக்கு குறிமுறை  (OOP) அடிப்படையில்  இனக்குழு மற்றும் பொருள் பற்றி வேறுபடுத்திக் காட்டுக.

 4. நிரல்யெர்ப்பி தாமாகவே ஆக்கியை  உருவாக்கிக் கொள்ள முடிநதாலும், ஆக்கி வரையறுப்பு ஏன் சிறந்த வழக்கம் என்று கருதப்படுகிறது ?

 5. அழிப்பியின் முக்கியத்துத்தைப் பற்றி எழுதுக

 6. பின்வரும் நிரலில் (1) மற்றும் (2) என்ற இடத்தில் குறிப்பிடப்படுபவை எவை?

 7. இனக்குழுவில் அறிவிக்கப்படும் பொருள்கள் எனப்படுவது யாது?

 8. இனக்குழுவின் பொருளானது உருவாக்கப்படும் முறைகளை எழுதுக.

 9. பொருளின் உறுப்புச் செயற்கூறை அழைத்தல் என்றால் என்ன?

 10. கண்டெய்னர் ஷிப் என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - இனக்குழுக்கள் மற்றும் பொருள்கள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Classes And Objects Two Marks Question Paper )

Write your Comment