பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 24
  12 x 2 = 24
 1. ஒரு நிபந்தனை மற்றும் ஒரு கூற்று – வேறுபடுத்துக

 2. நிபந்தனைக் கூற்றுக்கு ஒரு பாய்வுப் படம் வரைக .

 3. நிபந்தனைக் கூற்று மற்றும் சுழற்சிக் கூற்று இரண்டுமே , ஒரு நிபந்தனை மற்றும் செயல்படு கூற்றை பெற்றிருக்கிறது எனில், அவை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது.

 4. ஒரு நெறிமுறைக்கும், நிரலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ?

 5. செயற்கூறு அருவமாக்கம் என்றால் என்ன?

 6. ஒரு கூற்று எவ்வாறு மெருகேற்றப்படுகிறது?

 7. நெறிமுறை குறியிட்டூ முறைகள் யாவை?    

 8. நிரலாக்க மொழி (Programming Language) என்றால் என்ன? 

 9. போலிக்குறிமுறை (Pseudo code) என்றால் என்ன? 

 10. பாய்வுப்படம் (flowchart) என்பது என்ன? 

 11. தொடர் கூற்று என்பது என்ன? 

 12. சுழற்சிக்கூற்று (Iterative statement) என்றால் என்ன?       

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Composition And Decomposition Two Marks Question Paper )

Write your Comment