கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. வணிக நிரல்களை பொது சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்துவது 

  (a)

  இலவச பொருள் 

  (b)

  வேர்ஸ் 

  (c)

  இலவச மென்பொருள் 

  (d)

  மென்பொருள் 

 2. கணிப்பொறி வலைப்பின்னல் வழியாக உள்நுழையவும் வெளியேறும் சமிக்ஞைகளை கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் வகை செய்வது

  (a)

  குக்கிஸ் 

  (b)

  நச்சிநிரல் 

  (c)

  பயர்வால் 

  (d)

  வார்ம்ஸ் 

 3. இ - வணிகம் என்பது 

  (a)

  மின்னணு வணிகம் 

  (b)

  மின்னணு தரவு மாற்றம் 

  (c)

  மின்சார  தரவு மாற்றம் 

  (d)

  மின்னணு  வணிகமயமாக்கம் 

 4. சேவையற்ற  மின்னஞ்சல் அடுத்தவர்களுக்கு பரிமாற்றம் செய்தல் 

  (a)

  ஊழல் 

  (b)

  ஸ்பேம் -  மின்னஞ்சல் குப்பைகள் 

  (c)

  மோசடி 

  (d)

  ஸ்பூலிங்(சுருளாக்கம்)  

 5. பரிமாற்றத்திற்கான  சட்ட அனுமதியை செயல்படுத்துவது 

  (a)

  மின்னணு தரவு உள் பரிமாற்றம் 

  (b)

  மின்னணு தரவு  பரிமாற்றம் 

  (c)

  மின்னணு தரவு மாற்றம் 

  (d)

  மின்சார  தரவு  பரிமாற்றம் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. வார்ஸ் என்றால் என்ன?

 8. கிராக்கிங் சிறு குறிப்பு வரைக.

 9. குக்கி என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. குறியாக்கம் மற்றும் மறையாக்கம் பற்றி எழுதுக

 12. குறியாக்கம் சமச்சீர் குறியீடு பற்றி விளக்குக.

 13. நெறி முறை சிக்கல் என்றால் என்ன? பெயர்களை எழுதுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. கணிப்பொறி பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் பல்வேறு குற்றங்கள் யாவை?

 16. இணையதள தாக்குதலின் வகைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு Book Back Questions ( 11th Computer Science - Computer Ethics And Cyber Security Book Back Questions )

Write your Comment