கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ஹார்வஸ்டிங் என்றால் என்ன?

 2. வார்ஸ் என்றால் என்ன?

 3. கிராக்கிங் சிறு குறிப்பு வரைக.

 4. இரண்டு வகையான இணையதள தாக்குதல் பற்றி எழுதுக.

 5. குக்கி என்றால் என்ன?

 6. ட்ரோஜன் குறிப்பு வரைக.

 7. வார்ம்ஸ் என்றால் என்ன?

 8. குறியாக்கம் ஏதன் மூலம் பரிமாற்றம்  செய்யப்படுகின்றன என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 9. எந்த வழிகளின் குக்கிகளின் தனியுரிமையை  அச்சுறுத்தும்? 

 10. இலவச மற்றும் பகிர்வு மென்பொருள்க்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறி நன்னெறி மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Computer Ethics And Cyber Security Two Marks Question Paper )

Write your Comment