கணினி அமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:15:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. பின்வருவனற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள்

  (b)

  வெளியீட்டுச் சாதனங்கள்

  (c)

  நினைவக சாதனங்கள்

  (d)

  நுண்செயலி

 2. பின்வருவனற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல

  (a)

  கணித ஏரணச்செயலகம்

  (b)

  கட்டுப்பாட்டகம்

  (c)

  கேஷ் நினைவகம்

  (d)

  பதிவேடு

 3. பின்வரும் எந்த சாதனம், நினைவக முகவரி பதிவேட்டில் முகவரியைக் குறிக்கும்போது அதன் இருப்பிடத்தை அடையாளம் காட்டும் ?

  (a)

  லொகேட்டர் (Locator)

  (b)

  என்கோடர் (Encoder)

  (c)

  டிகோடர் (Decoder)

  (d)

  மல்டி ஃபிளக்சர் (Multiplexer)

 4. எது வேகமாக செயல்படும் நினைவகம் ஆகும்?

  (a)

  வன் வட்டு

  (b)

  முதன்மை நினைவகம்

  (c)

  கேஷ் நினைவகம்

  (d)

  புளு- ரே நினைவகம்

 5. ஒரு 8 – பிட் நினைவக பாட்டை உள்ள செயலி எத்தனை நினைவக இடங்களை அடையாளம் காணும்?

  (a)

  28

  (b)

  1024

  (c)

  256

  (d)

  8000

 6. CD யின் குறைந்த அளவிலான தரவின் அளவு யாது ?

  (a)

  தொகுதி

  (b)

  பகுதி

  (c)

  பிட்ஸ்

  (d)

  தடங்கள்

 7. கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

  (a)

  USB

  (b)

  Ps/2

  (c)

  SCSI

  (d)

  VGA

 8. நுண்செயலியை நிர்வகிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திர மொழி வழிமுறைகளின் அடிப்படைத் தொகுதி ______ எனப்படும்.

  (a)

  மையச் செயலகம்

  (b)

  கட்டளை தொகுதி

  (c)

  கட்டுபாட்டகம்

  (d)

  கட்டுப்பாட்டு நகர்வு

 9. கணினியின் கூறுகளுக்கிடையே தொடர்பு கொள்ள பயன்படும் கம்பிகளின் தொகுப்பு

  (a)

  டிகோடர்

  (b)

  பாட்டை

  (c)

  இணைக்கம்பிகள்

  (d)

  கட்டளைகளின் தொகுதி

 10. RISC செயலிக்கு எடுத்துக்காட்டு

  (a)

  AMD K6

  (b)

  Intel 386

  (c)

  Pentium II

  (d)

  Motorola 6800

 11. CISC செயலியை கொண்ட கணிப்பொறி

  (a)

  AMD K6

  (b)

  Intel P6

  (c)

  Pentium IV

  (d)

  Motorola 68000

 12. படிக்க மட்டும் நினைவகம் _______ 

  (a)

  ROM

  (b)

  PROM

  (c)

  EPROM

  (d)

  EEPROM

 13. கேச் நினைவகம் _________ நினைவகம் ஆகும்.

  (a)

  அதிவேகமான

  (b)

  வேகமான

  (c)

  மெதுவான

  (d)

  மிக மெதுவான

 14. பழைய கணினிகளில் அச்சுப்பொறியை இணைப்பதற்கு பயன்படுவது_______ 

  (a)

  தொடர் தொடர்புமுகம்

  (b)

  இணையான தொடர்புமுகம்

  (c)

  ருளுக்ஷி தொடர்பு முகம்

  (d)

  பல்லூடக இடைமுகம்

 15. மொபல்கள் போன்ற வெளிப்புற கருவிகளை இணைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுவது _____ 

  (a)

  தொடர் தொடர்முகம்

  (b)

  இணையான தொடர்புமுகம்

  (c)

  USB தொடர்புமுகம்

  (d)

  பல்லூடக இடைமுகம்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் கணினி அமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Computer Science Computer Organization One Marks Model Question Paper )

Write your Comment