கணினி அமைப்பு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 41
  7 x 3 = 21
 1. கணிப்பொறி அமைப்பு, கணிப்பொறி கட்டமைப்பு வேறுபடுத்துக.

 2. தரவின் அளவைப் பொருத்து நுண்செயலியை வகைப்படுத்துக

 3. கட்டளையின் தொகுதியின் அடிப்படையில் நுண்செயலியின் வகைகளை எழுதுக

 4. PROM மற்றும் EPROM வேறுபடுத்துக

 5. கணிப்பொறியில் பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகம் மற்றம் தொடர்புமுகங்களை எழுதுக.

 6. CD மற்றும் DVD வேறுபடுத்துக.

 7. ஃபிளாஷ் நினைவகம் மற்றம் நுநுஞசுடீஆ எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

 8. 4 x 5 = 20
 9. நுண்செயலியின் பண்பு கூறுகளை விளக்குக.

 10. படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

 11. இயக்க நேரத்தின் அடிப்படையில் நினைவக சாதனங்களை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்

 12. ROM ன் வகைகளை பற்றி விளக்கமாக எழுதுக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - கணினி அமைப்பு மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Computer Organization Three and Five Marks Questions )

20-Oct-2019

Questions mattumthan irukku answer illaye?

20-Oct-2019

questions mattumthan irukku answer illaye

Write your Comment