கணினி அமைப்பு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. ஒரு நுண்செயலின் பண்புகளைக் குறிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 2. அறிவுறுத்தல் என்றால் என்ன?

 3. நிரல் கவுண்ட்டர் என்றால் என்ன?

 4. உயர் வரையரை பல்லூடக இடைமுகம் (HDMI )என்றால் என்ன?

 5. EPROM- உள்ள தரவை எவ்வாறு அழிப்பாய்?

 6. அடிப்படையில் கணிப்பொறியின் செயல்பாகங்களை காட்டு

 7. கட்டளை தொகுதியின் செயல்கள் யாவை?

 8. தரவின் அகலத்தை பொறுத்து நுண்செயலியின் வகைகள் யாவை?

 9. நேரடி அனுகல்நினைவகத்தின் வகைகள் யாவை?

 10. உயர் வரையறை பல்லூடக இடைமுகம் என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - கணினி அமைப்பு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Computer Organization Two Marks Questions )

Write your Comment