அறிமுகம் - பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறு இனக்குழுக்களும் மற்றும் பொருள்களும் அடிப்படையாகக் கொண்ட நிரல் அணுகுமுறையை விவரிக்கிறது?

  (a)

  OOP 

  (b)

  POP 

  (c)

  ADT 

  (d)

  SOP 

 2. பின்வருவனவற்றுள் எந்த கருத்துரு ஒரு பொருளின் அவசியமான பண்புகளை உருவாக்கப்படும் பொருளுக்குள் மறைத்து வைக்கிறது? 

  (a)

  இனக்குழு 

  (b)

  உறை பொதியாக்கம் 

  (c)

  பல்லுருவாக்கம் 

  (d)

  அருவமாக்கம் 

 3. பின்வருவனவற்றுள் எது மரபுரிமத்தின் முக்கியமான பண்பாகும்?

  (a)

  தரவு மறைப்பு 

  (b)

  உறை பொதியாக்கம் 

  (c)

  குறிமுறை மாற்றம் 

  (d)

  அணுகுமுறை 

 4. ஒருமுறை எழுதுதல் பலமுறை பயன்படுத்துதல் - அதன் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது?

  (a)

  தரவு மிகைமை 

  (b)

  மறுபயனாக்கம் 

  (c)

  மாற்றம் 

  (d)

  தொகுத்தல் 

 5. எது வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட தரவுகளை உடையது?

  (a)

  மரபுரிமம் 

  (b)

  உறை பொதியாக்கம்

  (c)

  பல்லுருவாக்கம் 

  (d)

  அருவமாக்கம் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. இனக்குழு மற்றும் பொருள் வேறுபடுத்துக.

 8. உறைபொதியாக்கம் மற்றும் அருவமாக்குதல் எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது?

 9. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் சில அம்சங்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 10. 3 x 3 = 9
 11. கருத்தியல் என்றால் என்ன? பல்வேறு வகையான கருத்தியல்களைக் குறிப்பிடுக.

 12. கட்டக நிரலாக்கத்தின் சில அம்சங்களைப் பற்றி பட்டியலிடுக. 

 13. தகவல் மறைப்பு -வரையறு.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம் மற்றும் நடைமுறை நிரலாக்கம் -வேறுபடுத்துக.

 16. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் நன்மைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - அறிமுகம் பொருள்நோக்கு நிரலாக்க நுட்பங்கள் Book Back Questions ( 11th Computer Science - Introduction To Object Oriented Programming Techniques Book Back Questions )

Write your Comment