சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மாற்றமிலி என்றால் என்ன?

 2. மடக்கு மாற்றமிலியை வரையறுக்கவும்.

 3. மாற்றமிலியின் நிலைமையைச் சோதிப்பது மடக்கு மாற்றமிலியைப் பாதிக்குமா? ஏன்?

 4. மடக்கு மாற்றமிலிக்கும், மடக்கு நிலைமைக்கும், உள்ளீட்டு வெளீயீட்டு தொடர்புக்கும் என்ன உறவு?

 5. தற்சுழற்சி முறையில் சிக்கலைத் தீர்ப்பது என்றால் என்ன?

 6. இயல் எண்ணின் தொடர் பெருக்கத்தை தற்சுழற்ச்சி முறையில் வரையறுக்கவும்.

 7. தற்சுழற்சி என்றால் என்ன?

 8. சுழற்சி என்றால் என்ன?

 9. அடிப்படை நிலை (கூயளந ஊயளந) என்றால் என்ன?

 10. தற்சுழற்சிப் படிநிலை (சுநஉரசடிளேவநயீ) என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - சுழற்சியும், தற்சுழற்சியும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Iteration And Recursion Two Marks Questions )

Write your Comment