" /> -->

எண் முறைகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. எண் முறையில் அடிமானம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 2. இருநிலை எண் முறை – குறிப்பு வரைக.

 3. (150)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றி, அதனை எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 4. NAND மற்றும் NOR வாயில்கள் ஏன் பொதுமை வாயில்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

 5. XOR வாயிலின் மெய்பட்டியல் மற்றும் தருக்க குறியை வரைக.

 6. 5 x 5 = 25
 7. மிதப்புப் புள்ளி பதின்ம எண்ணை, இருநிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை விவரி.

 8. (98.46)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 9. பின்வரும் பதின்ம எண்களுக்கு 1ன் நிரப்பி மற்றும் 2ன் நிரப்பிகளை காண்க +
  (அ) -98
  (ஆ) -135

 10. NAND மற்றும் NOR வாயில்களின் மூலம் AND மற்றும் OR வாயில்களை எவ்வாறு அறிவிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

 11. தருவிக்கப்பட்ட வாயில்கள் அதன் கோவை மற்றும் மெய்பட்டியலுடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - எண் முறைகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Computer Science - Number Systems Three and Five Marks Questions )

Write your Comment