பல்லுருவாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. செயற்கூறு பணிமிகுப்பு என்றால் என்ன?

 2. ஒரு செயற்கூறின் திருப்பி அனுப்பும் தாவினம் செயற்கூறு பணிமிகுப்பிற்கு உதவுமா?

 3. ஒரு செயற்கூறினைப் பணிமிகுத்தலால் பயன் யாது?

 4. பணிமிகப்பு என்றால் என்ன?

 5. பல்லுருவாக்கம் குறிப்பு வரைக.

 6. பணிமிகுப்பு தீர்மானம் என்றால் என்ன?

 7. பின்வரும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.
  #inclue < iostream >
  using namespace std;
  void print(int i)
  { cout << " it is Integer" << i << endl; }
  void print(double f)
  { cout << '' It is float" << f << endl; }
  void print(string c)
  {cout << '' It is string'' << c << endl; }
  int main ( ) {
       print(10);
       print(10.10);
       print("Ten");
       return 0;
  }

 8. நிரல் பெயர்ப்பி, எவ்வாறு கொடுக்கப்பட்ட உறுப்பு ஆக்கி எனத் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது?

 9. செயற்குறி பணி மிகுப்பின் கட்டளையமைப்பை எழுதுக. 

 10. எப்பொழுது இரண்டு செயற்கூறுகள் பணிமிகுக்க முடியாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - பல்லுருவாக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Polymorphism Two Marks Question Paper )

Write your Comment