கணிப்பொறியில் தமிழ் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தமிழில் சேவைகளை வழங்கி வரும் தேடுபொறிகளை பட்டியலிடுக.

 2. ஆண்ட்ராய்டு பயன்படும் விசைப்பலகை என்றால் என்ன?

 3. தமிழ் நிரலாக்க மொழி-சிறு குறிப்பு வரைக

 4. TSCII என்றால் என்ன?

 5. மின் அரசாண்மை என்றால் என்ன?

 6. மின் நூலகங்களின் பயன் யாது?

 7. தமிழ் அலுவலக மென்பொருள்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

 8. தமிழ்பொறி பற்றி குறிப்பு வரைக.

 9. மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின் தொகுப்பு திட்டம் பற்றி எழுதுக.

 10. ஒருங்குறி பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th கணினி அறிவியல் - கணிப்பொறியில் தமிழ் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Computer Science - Tamil Computing Two Marks Question Paper )

Write your Comment