வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. வெப்பமான கோடைகாலத்தில் சாதாரண நீரில் குளிந்த பின்னர் நமது உடலின் 

  (a)

  அக ஆற்றல் முறையும் 

  (b)

  அக ஆற்றல் குறையும் 

  (c)

  வெப்பம் குறையும் 

  (d)

  அக ஆற்றல் மற்றும் வெப்பத்தில் மாற்றம் நிகழாது 

 2. சார்லஸ் விதியின்படி பருமன் மற்றும் வெப்பநிலைக்கனா வரைபடம் 

  (a)

  ஒரு நீள்வட்டம் 

  (b)

  ஒரு வட்டம் 

  (c)

  ஒரு நேர்க்கோட்டு 

  (d)

  ஒரு பரவளையம் 

 3. மேசை மீது வைக்கப்பட்ட சூடான தேநீர் சிறிது நேரத்தில் சூழலுடன் வெப்பச் சமநிலையை அடைகிறது. அறையில் உள்ள காற்று மூலக்கூறுகளை வெப்ப அமைப்பு என்று கருதினால் கீழ்கண்டவற்றுள் எக்கூற்று பொருத்தமானது.

  (a)

  \(\Delta \)U > O , Q = O ,

  (b)

  \(\Delta \)U > O , W < O ,

  (c)

  \(\Delta \)U > O , Q  > O ,

  (d)

  \(\Delta \)U = O , Q  > O ,

 4. பருமன் மாறா நிகழ்விற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது பொருத்தமானது?

  (a)

  W = O

  (b)

  Q = O

  (c)

  U = O

  (d)

  T = O

 5. நிரின் உறை நிலைக்கும் அதன் கொதி நிலைக்கும் இடையே இயங்கும் வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் 

  (a)

  6.25%

  (b)

  20%

  (c)

  26.8%

  (d)

  12.5%

 6. 3 x 2 = 6
 7. வெப்பக் கடத்துத்திறன் வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.

 8. நிலை மாறிகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 9. PV வரைபடம் என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. மீமெது நிகழ்விற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

 12. 300 k வெப்பநிலையுள்ள 0.5 மோல் வாயு ஒன்று தொடக்கப்பருமன் 2l இல் இருந்து இறுதிப்பருமான் 6l க்கு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் விரிவடைகிறது எனில், பின்வருவானவற்றைக் காண்க. 
  a. வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை?
  b. வாயுவிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு?
  c. வாயுவின் இறுதி அழுத்தம்?
  (வாயுமாறிலி, R= 8.31 J mol-1 K-1)

 13. இரண்டு வெவ்வேறு அழுத்தங்களில் நடைபெறும் அழுத்தம் மாறா நிகழ்வுக்கான V-T வரைபடம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் எந்நிகழ்வு உயர் அழுத்தத்தில் நடைபெறும் என்று கண்டறிக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. 8 km தொலைவிலிருந்து மிதிவண்டியின் மூலம் பள்ளிக்கு வரும் மாணவியின், மிதிவண்டியின் சக்கரத்தின் காற்றழுத்தம் 27oC  இல் 240 kPa. அம்மாணவி பள்ளியை அடைந்தவுடன் சக்கரத்தின் வெப்பநிலை 39oC எனில் சக்கரத்தின் காற்றழுத்தத்தின் மதிப்பினைக் காண்க.

 16. உனது வகுப்பறையில் உள்ள காற்றின் நிறையை இயல்பு வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் (NTP) கணக்கிடுக. இங்கு இயல்பு வெப்பநிலை என்பது அரை வெப்பநிலையும், இயல்பு அழுத்தம் என்பது ஒரு வளி மண்டல அழுத்தத்தைக் (1atm) குறிக்கும். 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th இயற்பியல் - வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் Book Back Questions ( 11th Physics - Heat And Thermodynamics Book Back Questions )

Write your Comment