வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. கரும்பொருள் என்றால் என்ன?

 2. வெப்ப இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுத்தருக.

 3. வெப்ப இயக்க அமைப்பின் வகைகள் யாவை?

 4. வெப்பச் சமநிலை என்றால் என்ன?

 5. நிலை மாறிகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 6. அக ஆற்றலும், வெப்ப ஆற்றலும் ஒன்றா? விளக்குக. 

 7. ஒரு கலோரி வரையறு.

 8. ஜூல் இயந்திர ஆற்றலை, வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றினாரா? விளக்குக.

 9. வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைக் கூறுக.

 10. ஒரு பொருளைத் தொடுவதன் மூலம் அப்பொருளின் வெப்பநிலையை அளவிட முடியுமா? 

 11. மின் உற்பத்தி உலைகள், அணுக்கரு உலைகளில் குளிரூட்டியாக பயன்படுவது யாது?எது?

 12. இறுக்கமாக மூடப்பட்ட கண்ணாடிக்குவளையின் மூடியை  திறப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும். ஏன்?

 13. சூடான, வேகவைக்கப்பட்ட முட்டையிலிருந்து ஓட்டினை பிரிப்பதன் தத்துவம் யாது?

 14. உள்ளுறை வெப்பத்தின் மூன்று வகைகள் யாவை? அவை யாவை?

 15. முப்புள்ளி என்பது யாது? நீரின் முப்புள்ளி மதிப்பு யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th இயற்பியல் - வெப்பமும் வெப்ப இயக்கவியலும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Heat And Thermodynamics Two Marks Questions )

Write your Comment