துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. \((4\hat { i } -3\hat { j } +5\hat { k } )\) N விசையானது \((7\hat { i } +4\hat { j } -2\hat { k } )\)m என்ற புள்ளியில் அமைந்த நிலைவெக்டரின் மீது செயல்படுகிறது. ஆதியைப் பொருத்து திருப்பு விசையின் மதிப்பை காண்க.

 2. மரம் வெட்டப்படும் போது, மரமானது வெட்டி வீழ்த்த வேண்டிய திசையின் பக்கமே வெட்டப்பட வேண்டியது ஏன்?

 3. இரு சமமான அளவு பாட்டில்களில் ஒன்றை நீர் நிரப்பியும் மற்றொன்றை காலியாகவும் கொண்டு சாய்தளத்தில் கீழ்நோக்கி உருளுமாறு அனுமதிக்கப்படுகிறது. இவற்றில் எது சாய்தளத்தின் அடிப்பகுதியை முதலில் அடையும்? விளக்குக.

 4. கோண உந்தத்திற்கு சுழற்சி இயக்க ஆற்றலுக்கும் இடையேயான தொடர்பை தருக. இவற்றிற்கு இடையேயான வரைபடத்தை வரைக. ஒத்த கோண உந்தம் கொண்ட இரு பொருட்களின் நிலைமத்திருப்புத்திறன்ககளை வரைபடம் மூலம் ஒப்பிடுக.

 5. கீழ்கண்ட கூற்று தவறு எனக் காட்ட ஓர் உதாரணம் தருக "ஏதேனும் இரு விசைகள் ஒன்றிணைந்து ஒரே தொகுபயன் விசையாக ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் போது, விசை ஒரே விளைவைக் கொடுக்கும்".

 6. பூனை கீழே விழும்போது, அதன் கால்கள் தரையில் பதிகின்றன. இயற்பியலின் எந்தத் தத்துவம் பயன்படுகிறது விளக்குக.

 7. வெடித்தலின் நிறை மையம் என்றால் என்ன?

 8. நிலைமத் திருப்புத்திறன் - வரையறு. இதன் அலகு

 9. சுழற்சி ஆரம் - வரையறு

 10. வேகவைத்த முட்டையையும், வேகாத முட்டையையும் அதனை சுற்றிப்பார்த்து வேவ்வேறு கண்டறிவாய்?

 11. திருப்புவிசை எவ்வகையான சுழற்சியை ஏற்படுத்தும் என்று எவ்வாறு கண்டறியலாம்? [உம். தருக]

 12. திண்மப் பொருட்களின் திருப்புவிசையின் கணக்கீடுகளுக்குத் தேவையானவை எவை?

 13. நழுவுதலற்ற உருளுதல் இயக்கத்தை எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கலாம்?`

 14. நழுவதலற்ற உருளுதலுக்கான கணக்குகளுக்கான தீர்வுகளை எவ்வகையில் தீர்மானிக்காலம்?

 15. எலக்ட்ரான் ஒன்று 9.1x 10-31 kg எனும் நிறையுடனும் 0.53 A ஆரத்துடனும் உட்கருவினை வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகிறது. எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம் யாது? (எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் v=2.2x 106ms-1)

*****************************************

Reviews & Comments about 11th இயற்பியல் - துகள்களாலான அமைப்பு மற்றும் திண்மப்பொருட்களின் இயக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Motion Of System Of Particles And Rigid Bodies Two Marks Questions )

Write your Comment