அலைவுகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. தனிசீரிசை இயக்கத்தில் ஒரு முழு அலைவிற்கான இடப்பெயர்ச்சிக்கு எதிரான முடுக்கமானது ஏற்படுத்துவது

  (a)

  நீள்வட்டம்

  (b)

  வட்டம்

  (c)

  பரவளையம்

  (d)

  நேர்கோடு

 2. ஒரு தனி ஊசலின் அலைவுநேரம் T1 அது தொங்கவிடப்பட்டுள்ள புள்ளியானது y = k t2 என்ற சமன்பாட்டின்படி செங்குத்தாக மேல்நோக்கி இயங்குகின்றது. இங்கு y என்பது கடந்த செங்குத்து தொலைவு மற்றும் k =1 m s-2, இதன் அலைவுநேரம் T2 எனில் \({T_1 \over T_2}\)(g=10ms -2) என்பது

  (a)

  5/6

  (b)

  11/10

  (c)

  6/5

  (d)

  5/4

 3. ஒரு உள்ளீடற்ற கோளகம் நீரினால் நிரப்பட்டுள்ளது இது ஒரு நீண்ட கயிற்றினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. கோளத்தின் அடிப்பகுதியின் உள்ள ஒரு சிறு துளையினால் நீரானது வெளியேறும் நிலையில் கோளம் அலைவுறும்போது அதன் அலைவுநேரம்

  (a)

  ஆரம்பத்தில் அதிகரித்து பிறகு குறையும்

  (b)

  ஆரம்பத்தில் குறைந்து பிறகு அதிகரிக்கும்

  (c)

  தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்

  (d)

  தொடர்ந்து குறையும்

 4. தடையுறு அலையியற்றியானது 100 அலைவுகளை முழுமைப்படுத்தும்பொழுது வீச்சானது அதன் ஆரம்பவீச்சின் 1/3 மடங்காக குறைகின்றது. 200 அலைவுகளை முழுமைப்படுத்தும்போது அதன் வீச்சின் மதிப்பு என்ன?

  (a)

  1/5

  (b)

  2/3

  (c)

  1/6

  (d)

  1/9

 5. l நீளமுடைய தனிஊசற் ஒன்றின் நிலைம நிறை மற்றும் ஈர்ப்பியல் நிறை சமமற்றது எனில் அதன் அலைவுநேரம்

  (a)

  \(T=2\pi\sqrt{m_il\over m_gg}\)

  (b)

  \(T=2\pi\sqrt{m_gl\over m_gg}\)

  (c)

  \(T=2\pi{m_g\over m_i}\sqrt{l\over g}\)

  (d)

  \(T=2\pi{m_i \over m_g }\sqrt{l\over g}\)

 6. 3 x 2 = 6
 7. கட்டற்ற அலைவுகள் என்றால் என்ன?

 8. தடையுறு அலைவுகளை விளக்குக. எடுத்துக்காட்டு தருக.

 9. திணிப்பு அதிர்வுகளை வரையறு. எடுத்துக்காட்டு தருக

 10. 3 x 3 = 9
 11. ஒரு தனி ஊசலின் நீளம் அதன் தொடக்க நீளத்திலிருந்து 44% அதிகரிக்கிறது எனில் தனிஊசலின் அலைவுநேரம் அதிகரிக்கும் சதவீதத்தை கணக்கிடுக.

 12. ஒருபரிமாண இயக்கத்திற்கான இயக்க ஆற்றல் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் இவற்றின் சமன்பாடுகளை நேர்கோட்டு உந்தத்தை கொண்டு எழுதுக.

 13. சுருள்வில் தராசு 0.25 m நீளமும் 0 முதல் 25 kg வரை நிறையை அளவிடும் வகையிலும் அமைக்கப்படடுள்ளது. இச்சுருள்வில் தராசானது 11.5 ms-2 ஈரப்பு முடுக்கம் கொண்ட X என்ற நாம் அறிந்திராத கோள் ஒன்றில் எடுததுக் கொள்ளப்படுகிறது. M kg நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் சுருள் வில்லில் தராசில் தொங்க விடப்படும் பொழுது 0.50-s அலைவுக்காலத்துடன் அலைவுறுகிறது. பொருளின் மீது செயல்படும் ஈரப்பியல் விசையை கணக்கிடுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. சுருள்வில்லின் கிடைத்தள அலைவுகளை விவரி.

 16. சுருள்வில்லின் செங்குத்து அலைவுகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th இயற்பியல் - அலைவுகள் Book Back Questions ( 11th Physics - Oscillations Book Back Questions )

Write your Comment