பருப்பொருளின் பண்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. தகைவு மற்றும் திரிபு - வரையறு 

 2. மீட்சிப்பண்பின் ஹீக் விதியைக் காண்க.

 3. பாய்சொய் விகிதத்தை வரையறு.

 4. திண்மம் மற்றும் திரவ சோடி ஒன்றின் சேர்கோணம் வரையறு.

 5. ஓரின மற்றும் வேரினக் கவர்ச்சி விசைகளை வேறுபடுத்துக.

 6. நீர்மத்தின் பரப்பு இழுவிசையைப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 7. மழுங்கிய கத்தியை ஒப்பிட கூரான கத்தியால் காய்கறிகளை எளிதாக நறுக்கலாம். ஏன்?

 8. விமானத்தில் செல்லும் பயணிகள் மேலேறும்போது தங்கள் பேனாவில் உள்ள மையை கொட்டிவிடுமாறு ஏன் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்?

 9. மென் பானங்களைக் குடிப்பதற்கு நாம் உறிஞ்சு குழாயைப் (straw) பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்?

 10. அமுக்கத்தகைவு என்பது யாது?   

 11. பருமத் தகைவு வரையறு.  

 12. மீட்சி எல்லை என்றால் என்ன ?

 13. ஸ்டோக் விதியின் செயல் முறை பயன்பாடுகள் யாவை?   

 14. நுண்புழை நுழைலின் செயல்முறைப் பயன்பாடுகள் யாவை?     

 15. பரப்பு இழுவிசையின் பயனபபாடுகள் யாவை? 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th இயற்பியல் - பருப்பொருளின் பண்புகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Properties Of Matter Two Marks Questions )

Write your Comment