வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. ஒரு பளு தூக்குபவர் 250 kg நிறையை 5000 N விசையால் 5m உயரத்திற்கு தூக்குகிறார்.
  (a) பளுதூக்குபவரால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?
  (b) புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?
  (c) பொருளின்  மீது செய்யப்பட்ட நிகர வேலை என்ன?

 2. 2 kg மற்றும் 4 kg நிறை கொண்ட இரு பொருள்கள் 20 kg m s-1 என்ற சம உந்தத்துடன் இயங்குகின்றன.
  (a) அவை சம இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக்குமா?
  (b) அவை சம வேகத்தைப் பெற்றிருக்குமா?

 3. 2 kg நிறையுள்ள பொருள் தரையிலிருந்து 5 m உயரத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படுகிறது  (g=10 m s-2) எனில்
  a) பொருளினுள் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையாற்றல் யாது?
  b) இந்த நிலையாற்றல் எங்கிருந்து கிடைத்தது?
  c) பொருளை அந்த உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல எவ்வளவு புறவிசை செயல்பட வேண்டும்?
  d) பொருளானது ‘h’ உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் போது அதன் மீது செயல்படும் நிகர விசை யாது?

 4. m நிறையுள்ள ஒரு பொருள்   சுருள்வில்லுடன் இணைக்கப்பட்டு, செயல்படுத்தப்படும் விசையினால் அது நடுநிலையில் இருந்து 25 cm அளவிற்கு நீட்சியடைகிறது.
  (a) சுருள்வில் – நிறை அமைப்பில் சேமிக்கப்பட்ட நிலை ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.
  (b) இந்த நீட்சியில் சுருள்வில் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை யாது?
  (c) சுருள்வில்லானது அதே 25 cm அளவிற்கு அமுக்கப்பட்டால் சேமிக்கப்படும் நிலை ஆற்றல் மற்றும் அமுக்கத்தின்போது சுருள்வில் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. (சுருள்வில் மாறிலி K = .1N M-1)

 5. கீழ்கண்ட நேர்வுகளில் புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக

 6. 2 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் இயக்க உராய்வுக் குணகம் 0.9 கொண்டுள்ள ஒரு பரப்பில் 20 N புறவிசையினால் 10 m தொலைவிற்கு நகர்த்தப்படுவதாகக் கருதுக. புறவிசை மற்றும் இயக்க உராய்வினால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன? முடிவைப் பற்றிய கருத்தைக் கூறுக
  (g = 10 m s-2 எனக் கொள்க)

 7. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு 100 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் தரையிலிருந்து 10 m உயரத்திற்கு இரு மாறுபட்ட வழிகளில் தூக்கப்படுகிறது. இரு நேர்வுகளிலும்  புவியீர்ப்பால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன? சாய்தளத்தின் வழியாக பொருளை எடுத்துச் செல்வது எளிதாக உள்ளது ஏன்?

 8. ஒரு சுருள்வில்லுடன் இணைக்கப்பட்ட 2 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் அதன் சமநிலையிலிருந்து x = 10 m என்ற தொலைவுக்கு நகர்த்தப்படுகிறது. சுருள்வில் மாறிலி k = 1 N m-1 மற்றும் பரப்பு உராய்வற்றதாகக் கருதுக.
  (a) பொருளானது சமநிலையைக் கடக்கும்போது அதன் வேகம் என்ன?
  (b) பொருளானது சமநிலையைக் கடக்கும் போது, x = ± 10 m என்ற விளிம்பு நிலையை கடக்கும்போதும் பொருளின் மீது செயல்படும் விசை யாது?

 9. 1250 kg நிறையுள்ள ஒரு வாகனம் ஒரு சமமான நேர் சாலையில் 0.2 ms-2 முடுக்கத்துடன் 500 N என்ற எதிர்க்கும் புறவிசைக்கெதிராக இயக்கப்படுகிறது. வாகனத்தின் திசைவேகம் 30 m s-1 எனில் வாகனத்தின் இயந்திரம் வெளிப்படுத்தும் திறனைக் கணக்கிடுக

 10. 10 m s-1 வேகததில் இ்யங்கும் ஒரு நிறை குறைவான பொருள் அதன நீரையைப் போன்று இரு மடங்கு மற்றும் அதன வேகததில் பாதி்ய்ளவு சகாண்ட அதே திசையில்   இ்யங்கும் மறறொரு பொருளின் மீது மோதுகிறது .மொதலானது ஒரு பாரிமான மீட்சி மோதல் எனக் கருதுக.மோதலுக்கு பிறகு  இரு பொருள்களின் வேகம் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th இயற்பியல் - வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Physics - Work, Energy And Power Three Marks Questions )

Write your Comment