கணினி அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:15:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

  (a)

  வெற்றிடக்குழுல்

  (b)

  திரிதடையகம்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்தசுற்றுகள்

  (d)

  நுண்செயலிகள்

 2. வெளியீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  விசைப்பலகை

  (b)

  நினைவகம்

  (c)

  திரையகம்

  (d)

  சுட்டி

 3. உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  அச்சுப்பொறி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  வரைவி

  (d)

  படவீழ்த்தி

 4. ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  தொடுதிரை

  (b)

  திரையகம்

  (c)

  ஒலி பெருக்கி

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 5. POST – ன் விரிவாக்கம்.

  (a)

  Post on self Test

  (b)

  Power on Software Test

  (c)

  Power on Self Test

  (d)

  Power on Self Text

 6. எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  முதலாம்

  (b)

  இரண்டாம்

  (c)

  மூன்றாம்

  (d)

  நான்காம்

 7. எந்த ஆண்டு அபாகஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  கி.பி. 1633

  (b)

  கி.பி. 2500

  (c)

  கி.மு. 2500

  (d)

  கி.மு. 1633

 8. ___________ நகரும் சட்டத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.

  (a)

  சார்லஸ் பாபேஜ்

  (b)

  வில்லியம் ஆட்ரெட்

  (c)

  ஜே. பிரெஸ்பர் எகெர்ட்

  (d)

  ரிச்சர்டு லயன்

 9. முதல் தலைமுறைக் கணிப்பொறியில் _________ பயன்படுத்தியது.

  (a)

  வெற்றிடக் குழாய்கள்

  (b)

  மீப்பெரு அளவிலான ஒருங்கிணைந்தசுற்றுகள்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்தசுற்றுகள்

  (d)

  திரிதடையகம்

 10. பின்வரும் எது உள்ளீட்டுச் சாதனம்?

  (a)

  ஒலிப்பெருக்கி

  (b)

  வருடி

  (c)

  மைபீச்சு அச்சுப்பொறி

  (d)

  வரைவி

 11. கீழ்க்காணும் எயத பகுதியில் கட்டளைகளின் செயல்பாடும், எண்கணிதச் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஏரணச் செயல்பாடுகள் செய்யப்படும்?

  (a)

  உள்ளீட்டகம்

  (b)

  வெளியீட்டகம்

  (c)

  சீ பீ யூ

  (d)

  ஏஎல்யூ

 12. பின்வருவனவற்றுள் எது தட்டல்வகை அச்சுப்பொறி இல்லை?

  (a)

  வரி அச்சுப்பொறி

  (b)

  வெப்பவகை அச்சுப்பொறி

  (c)

  புள்ளி அணி அச்சுப்பொறி

  (d)

  இவை எல்லாம்

 13. எந்தவகை அச்சுப்பொறி காகிதத்தின் மீது தட்டுவதால் எழுத்து உருவாகிறது?

  (a)

  தட்டல்வகை

  (b)

  வெப்பவகை

  (c)

  லேசர்வகை

  (d)

  மைபீச்சுவகை

 14. பற்று அட்டை மற்றும் ஏடிஎம் அட்டையின் உரிமையாளரை விரைவாக அடையாளம் காண உதவும் சாதனம் எது?

  (a)

  ஒளிப்பேனா

  (b)

  காந்தப்படிப்பான்

  (c)

  காந்த மை எழுத்து உணர்தல்

  (d)

  ஒளிவழி எழுத்து உணர்தல்

 15. படங்களை உள்ளிட உதவும் சாதனம்

  (a)

  ஒளிப்பேனா

  (b)

  காந்தப்படிப்பான்

  (c)

  இலக்கவகைக் கேமரா

  (d)

  ஒலிப்பெருக்கி

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 1 கணினி அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 1 Introduction to Computers One Marks Model Question Paper )

Write your Comment