எண் முறைகள் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

  (a)

  பைட்

  (b)

  நிபில்

  (c)

  வேர்டு நீளம்

  (d)

  பிட்

 2. ஒரு கிலோ பைட் என்பது எத்தனை பிட்டுகளைக் கொண்டது?

  (a)

  1000

  (b)

  8

  (c)

  4

  (d)

  1024

 3. ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

  (a)

  American School Code for Information Interchange

  (b)

  American Standard Code for Information Interchange

  (c)

  All Standard Code for Information Interchange

  (d)

  American Society Code of Information Interchange

 4. நிபில் (Nibble)என்பது

  (a)

  8 பிட்டுகளின் தொகுதி

  (b)

  4 பிட்டுகளின் தொகுதி

  (c)

  16 பிட்டுகளின் தொகுதி

  (d)

  32 பிட்டுகளின் தொகுதி

 5. கணிப்பொறியில் நினைவகத்தை அளவிடுவதற்கு அடிப்படை அலகு

  (a)

  பைட்

  (b)

  பிட்

  (c)

  நிப்ல்

  (d)

  தொகுதி

 6. 6 x 2 = 12
 7. XOR வாயிலின் மெய் பட்டியல் எழுதுக.

 8. தொடர் விதிகளை எழுதுக.

 9. தருவிக்கப்பட்ட வாயில்கள் என்றால் என்ன?

 10. (1101)2 என்ற இருநிலை எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண் :

 11. (547)8 என்ற எண்ம எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண்:

 12. பிட் என்றால் என்ன?

 13. 6 x 3 = 18
 14. எண் முறையில் அடிமானம் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.

 15. இருநிலை எண் முறை – குறிப்பு வரைக.

 16. (150)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றி, அதனை எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 17. 2516 என்ற பதினானாறு நிலை எண்ணிற்கு நிகரான பதின்ம எண்ணாக மாற்றுக 

 18. (65)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக

 19. பின்வரும் எண்கள் எந்தஎண் முறைசார்ந்தது என்று கண்டுபிடித்து எழுதவும்.

 20. 3 x 5 = 15
 21. NAND மற்றும் NOR வாயில்களின் மூலம் AND மற்றும் OR வாயில்களை எவ்வாறு அறிவிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

 22. தருவிக்கப்பட்ட வாயில்கள் அதன் கோவை மற்றும் மெய்பட்டியலுடன் விளக்குக.

 23. இருநிலை எண் வடிவில் கூட்டுக: (-21)10 + (5)10

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 2 எண் முறைகள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 2 Number Systems Important Question Paper )

Write your Comment