கணினி அமைப்பு முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. பின்வருவனற்றுள் எது கணிப்பொறியின் மூளை என அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள்

  (b)

  வெளியீட்டுச் சாதனங்கள்

  (c)

  நினைவக சாதனங்கள்

  (d)

  நுண்செயலி

 2. பின்வருவனற்றுள் எது நுண்செயலியின் பாகம் அல்ல

  (a)

  கணித ஏரணச்செயலகம்

  (b)

  கட்டுப்பாட்டகம்

  (c)

  கேஷ் நினைவகம்

  (d)

  பதிவேடு

 3. எத்தனை பிட்டுகள் ஒரு வேர்டை கட்டமைக்கும்?

  (a)

  8

  (b)

  16

  (c)

  32

  (d)

  பயன்படுத்தப்படும் செயலியை பொருத்தது

 4. ஒற்றை பக்க மற்றும் ஒற்றை அடுக்கு 12 செ.மீ விட்டம் உள்ள னுஏனு-யின்மொத்த கொள்ளளவு எவ்வளவு?

  (a)

  4.7 GB

  (b)

  5.5 GB

  (c)

  7.8GB

  (d)

  2.2 GB

 5. கணிப்பொறியின் திரைச்சாதனத்தை இணைக்க உதவும் தொடர்பு சாதனம் எது?

  (a)

  USB

  (b)

  Ps/2

  (c)

  SCSI

  (d)

  VGA

 6. கணிப்பொறியின் ______ என்பது கணிப்பொறியின் முதன்மை அங்கமாகும்.

  (a)

  மையச் செயலகம் 

  (b)

   கணித ஏரணச் செயலகம்

  (c)

  கட்டுப்பாட்டகம்

  (d)

  கேஷ் நினைவகம்

 7. RISC செயலிக்கு எடுத்துக்காட்டு

  (a)

  AMD K6

  (b)

  Intel 386

  (c)

  Pentium II

  (d)

  Motorola 6800

 8. CISC செயலியை கொண்ட கணிப்பொறி

  (a)

  AMD K6

  (b)

  Intel P6

  (c)

  Pentium IV

  (d)

  Motorola 68000

 9. கேச் நினைவகம் _________ நினைவகம் ஆகும்.

  (a)

  அதிவேகமான

  (b)

  வேகமான

  (c)

  மெதுவான

  (d)

  மிக மெதுவான

 10. பழைய கணினிகளில் அச்சுப்பொறியை இணைப்பதற்கு பயன்படுவது_______ 

  (a)

  தொடர் தொடர்புமுகம்

  (b)

  இணையான தொடர்புமுகம்

  (c)

  ருளுக்ஷி தொடர்பு முகம்

  (d)

  பல்லூடக இடைமுகம்

 11. 6 x 2 = 12
 12. உயர் வரையரை பல்லூடக இடைமுகம் (HDMI )என்றால் என்ன?

 13. EPROM- உள்ள தரவை எவ்வாறு அழிப்பாய்?

 14. அடிப்படையில் கணிப்பொறியின் செயல்பாகங்களை காட்டு

 15. கட்டளை தொகுதியின் செயல்கள் யாவை?

 16. தரவின் அகலத்தை பொறுத்து நுண்செயலியின் வகைகள் யாவை?

 17. உயர் வரையறை பல்லூடக இடைமுகம் என்றால் என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. கணிப்பொறி அமைப்பு, கணிப்பொறி கட்டமைப்பு வேறுபடுத்துக.

 20. CD மற்றும் DVD வேறுபடுத்துக.

 21. ஃபிளாஷ் நினைவகம் மற்றம் நுநுஞசுடீஆ எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

 22. நுண்செயலி மூன்று முக்கிய பகுதிகளை விளக்கு.

 23. நிரலாக்கு படிக்கமட்டும் நினைவகம் (programmable Read Only Memory-PROM) விவரி.

 24. பயனர் நட்பு இடைமுகம் பற்றி எழுதுக.

 25. 2 x 5 = 10
 26. படித்தல் / எழுதுதல் (READ / WRITE) செயல்களை செயலி எவ்வாறு செய்கிறது? விளக்குக

 27. இயக்க நேரத்தின் அடிப்படையில் நினைவக சாதனங்களை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 3 கணினி அமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 3 Computer Organization Important Question Paper )

Write your Comment