கணினி அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

  (a)

  வெற்றிடக்குழுல்

  (b)

  திரிதடையகம்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்தசுற்றுகள்

  (d)

  நுண்செயலிகள்

 2. உள்ளீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  அச்சுப்பொறி

  (b)

  சுட்டி

  (c)

  வரைவி

  (d)

  படவீழ்த்தி

 3. ஏ.டி.எம் இயந்திரங்களில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  தொடுதிரை

  (b)

  திரையகம்

  (c)

  ஒலி பெருக்கி

  (d)

  அச்சுப்பொறி

 4. POST – ன் விரிவாக்கம்.

  (a)

  Post on self Test

  (b)

  Power on Software Test

  (c)

  Power on Self Test

  (d)

  Power on Self Text

 5. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்மை நினைவகமாகும்?

  (a)

  ROM

  (b)

  RAM

  (c)

  Flash drive

  (d)

  Hard disk

 6. ___________ நகரும் சட்டத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.

  (a)

  சார்லஸ் பாபேஜ்

  (b)

  வில்லியம் ஆட்ரெட்

  (c)

  ஜே. பிரெஸ்பர் எகெர்ட்

  (d)

  ரிச்சர்டு லயன்

 7. பின்வரும் எது கண்களுக்குப் புலனாகாத பருப்பொருள் எனப்படும்?

  (a)

  வன்பொருள்

  (b)

  தரவு

  (c)

  மென்பொருள்

  (d)

  நிரல்கள்

 8. படங்களை உள்ளிட உதவும் சாதனம்

  (a)

  ஒளிப்பேனா

  (b)

  காந்தப்படிப்பான்

  (c)

  இலக்கவகைக் கேமரா

  (d)

  ஒலிப்பெருக்கி

 9. 6 x 2 = 12
 10. கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 11. மையச் செயலகத்தின் (CPU) பகுதிகள் யாவை?

 12. கட்டுப்பாட்டகத்தின் செயல்களை எழுதுக?

 13. உள்ளீட்டகம் மற்றும் வெளியீட்டகம் வேறுபடுத்துக.

 14. முதன்மை நினைவகம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை நினைவகம் வேறுபாடு யாது?

 15. வருடி (Scanner) என்றல் என்ன?

 16. 5 x 3 = 15
 17. கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 18. உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 19. ஒளியியல் சுட்டி மற்றும் லேசர் சுட்டி வேறுபடுத்துக

 20. திரையகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பியல்புகளை பற்றி எழுதுக.

 21. தரவு மற்றும் தகவல் விவரி.

 22. 3 x 5 = 15
 23. கணிப்பொறியின் பல்வேறு தலைமுறைகளை விளக்குக.

 24. பின்வருபவற்றை விளக்குங்கள்
  அ) மைபீச்சு அச்சுப்பொறி
  ஆ) பல்லூடகப் படவீழ்த்தி
  இ) பட்டைக் குறியீடு / QR குறியீடு படிப்பான்

 25. கணிப்பொறியைத் தொடங்குதல் (Booting) பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினி அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Introduction to Computers Model Question Paper )

Write your Comment