எண் முறைகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  3 x 1 = 3
 1. கணிப்பொறியின் மைய செயலகத்தில் பிட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

  (a)

  பைட்

  (b)

  நிபில்

  (c)

  வேர்டு நீளம்

  (d)

  பிட்

 2. ASCII என்பதன் விரிவாக்கம்:

  (a)

  American School Code for Information Interchange

  (b)

  American Standard Code for Information Interchange

  (c)

  All Standard Code for Information Interchange

  (d)

  American Society Code of Information Interchange

 3. Binary Coded Decimal முறையில் எத்தனை எழுத்துருக்களைக் கையாள முடியும்

  (a)

  64

  (b)

  255

  (c)

  256

  (d)

  128

 4. 4 x 2 = 8
 5. தரவு என்றால் என்ன?

 6. (28)10 க்கு 1ன் நிரப்பு முறையில் விடை காண முடியாது. ஏன் காரணம் கூறு.

 7. NAND வாயில் – சிறுகுறிப்பு எழுதுக

 8. தருவிக்கப்பட்ட வாயில்கள் என்றால் என்ன?

 9. 3 x 3 = 9
 10. இருநிலை எண் முறை – குறிப்பு வரைக.

 11. கூட்டு: (அ) -2210 + 1510 (ஆ) 2010 + 2510

 12. டிமார்கன் தேற்றங்களை எழுதுக.

 13. 2 x 5 = 10
 14. (98.46)10 க்கு நிகரான இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

 15. NAND மற்றும் NOR வாயில்களின் மூலம் AND மற்றும் OR வாயில்களை எவ்வாறு அறிவிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் - எண் முறைகள் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Number Systems Book Back Questions )

Write your Comment