இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. இயக்க அமைப்பானது ---------------------

  (a)

  பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  வன்பொருள்

  (c)

  அமைப்பு மென்பொருள்

  (d)

  உபகரணம்

 2. பின்வரும் இயக்க அமைப்புகளில் மொபைல் சாதனங்களை ஆதரிக்கும் எது?

  (a)

  விண்டடோஸ்  7

  (b)

  லினக்ஸ்

  (c)

  பாஸ்

  (d)

  iOS

 3. ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

  (a)

  வரைகலை  பயனர் இடைமுகம் (GUI)

  (b)

  தரவு விநியோகம்

  (c)

  பாதுகாப்பு மேலாண்மை

  (d)

  உண்மையான நேரம் செயலாக்க

 4. லினக்ஸ் எந்த வகை கோப்பு மேலாண்மையை பயன்படுத்துகிறது

  (a)

  ext2

  (b)

  NTFS

  (c)

  FAT

  (d)

  NFTS

 5. 5 x 2 = 10
 6. நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் ஏதேனும் இரண்டை கூறு?

 7. பல பயனர் இயக்க அமைப்பு என்றால் என்ன?

 8. GUI என்றால் எஎன்ன?

 9. பாதுகாப்பு  மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 10. கணிப்பொறி பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு இயக்க அமைப்புகள் யாவை ?

 11. 2 x 3 = 6
 12. நேரம் பகிர்தல் இயக்க அமைப்பின்  நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் என்ன ?

 13. இயக்க அமைப்பின் செயலி மேலாண்மையின் நெறிமுறைகளை  விளக்குக

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஒரு இயக்க அமைப்பின் முக்கியநோக்கங்களை விளக்குக

 16. இயக்க அமைப்பின் செயல் மேலாண்மை நெறிமுறைகளை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் Book Back Questions ( 11th Standard Computer Science - Operating Systems Book Back Questions )

Write your Comment