" /> -->

இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  16 x 1 = 16
 1. இயக்க அமைப்பானது ---------------------

  (a)

  பயன்பாட்டு மென்பொருள்

  (b)

  வன்பொருள்

  (c)

  அமைப்பு மென்பொருள்

  (d)

  உபகரணம்

 2. பின்வரும் இயக்க அமைப்புகளில் மொபைல் சாதனங்களை ஆதரிக்கும் எது?

  (a)

  விண்டடோஸ்  7

  (b)

  லினக்ஸ்

  (c)

  பாஸ்

  (d)

  iOS

 3. கோப்பு மேலாண்மை எவற்றை நிர்வகிக்கிறது

  (a)

  கோப்புகள் 

  (b)

  கோப்புறைகள்

  (c)

  அடைவு அமைப்புகள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 4. ஊடாடு இயக்க அமைப்பு வழங்கும் வசதி.

  (a)

  வரைகலை  பயனர் இடைமுகம் (GUI)

  (b)

  தரவு விநியோகம்

  (c)

  பாதுகாப்பு மேலாண்மை

  (d)

  உண்மையான நேரம் செயலாக்க

 5. பின்வருவனவற்றில் அண்ட்ராய்டு இயக்க அமைப்பின் பதிப்பை எது குறிக்கிறது?

  (a)

  JELLY BEAN

  (b)

  UBUNDU

  (c)

  OS / 2

  (d)

  MITTIKA

 6. கணிப்பொறிக்கும், பயனருக்கும் இடைமுகமாக செயல்படுவது எது?

  (a)

  உள்ளீட்டு சாதனம்

  (b)

  வெளியீட்டு சாதனம்

  (c)

  இயக்க அமைப்பு

  (d)

  பாட்டைகள்

 7. பின்வருவனவற்றுள் எது இயக்க அமைப்பின் செயல்பாடு கிடையாது?

  (a)

  நிரல் மேலாண்மை

  (b)

  செயலாக்க மேலாண்மை

  (c)

  சாதன மேலாண்மை

  (d)

  நினைவக மேலாண்மை

 8. பின்வரும் எந்த இயக்க அமைப்பு ஒரே நேரத்தில் பல பயணிகளை செயல்படுத்துகிறது?

  (a)

  ஒற்றை பயனர்

  (b)

  நேர பகிர்வு

  (c)

  பல பயனர்

  (d)

  பல செயலாக்கம்

 9. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயக்க அமைப்பில் பயனர்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியும்?

  (a)

  யுனிக்ஸ்

  (b)

  லினிக்ஸ்

  (c)

  விண்டோஸ்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 10. எந்த இயக்க அமைப்பு ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை அல்லது செயல்களை செயல்படுத்துகிறது?

  (a)

  நேரப்பகிர்வு இயக்க அமைப்பு

  (b)

  பல செயலாக்க இயக்க அமைப்பு

  (c)

  பல பயனர் இயக்க அமைப்பு

  (d)

  அனைத்தும்

 11. முதலில் வந்து முதலில் செல்லும் நெறிமுறை எதனை அடிப்படையாகக் கொண்டது?

  (a)

  வேலையின் அளவை

  (b)

  முன்னுரிமை

  (c)

  நேரப் பகிர்வு

  (d)

  வரிசை நுட்பம்

 12. பின்வருவனவற்றுள் முக்கிய இயக்க அமைப்புகள் எவை?

  (a)

  யுனிக்ஸ்

  (b)

  லினக்ஸ்

  (c)

  IOS

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 13. பின்வருவனவற்றுள் எது திறந்த மூல இலவச உரிமம் பெற்ற இயக்க அமைப்பு?

  (a)

  ஆப்பிள் மேக் OS 

  (b)

  ஆப்பிள் IOS

  (c)

  கூகிளின் ஆண்ட்ராய்ட்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 14. ஆண்ட்ராய்டின் மாறுபாடுகள் பின்வரும் எந்த மின்னணு கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

  (a)

  விளையாட்டு பணியகம்

  (b)

  டிஜிட்டல் கேமராக்கள்

  (c)

  தனிநபர் கணினி

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 15. இயக்க அமைப்பு செயல்முறை ............. மூலம் இயக்கப்படும்.

  (a)

  அமைப்பு குறியீடு

  (b)

  பயனர் குறியீடு

  (c)

  அமைப்பு அல்லது பயனர் குறியீடு 

  (d)

  அமைப்பு மற்றும் பயனர் குறியீடு 

 16. ........................ இயக்க அமைப்பு யுனிக்ஸ் இயக்க அமைப்போடு ஒத்திருக்கிறது.

  (a)

  விண்டோஸ்

  (b)

  லினக்ஸ்

  (c)

  யுனிக்ஸ்

  (d)

  மினிக்ஸ்

 17. 5 x 2 = 10
 18. நினைவக மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 19. ஒரு GUI என்றால் எஎன்ன?

 20. லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் பல்வேறு பகிர்மானங்களை பட்டியலிடு

 21. பாதுகாப்பு  மேலாண்மையின்  நன்மைகள் யாவை ?

 22. பல்பணியாக்கம் என்றால் என்ன?

 23. 3 x 3 = 9
 24. நேரம் பகிர்தல் இயக்க அமைப்பின்  நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் என்ன ?

 25. விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயக்க அமைப்பின் வேறுபாடுகள் யாவை ?

 26. இயக்க அமைப்பின் செயலி மேலாண்மையின் நெறிமுறைகளை  விளக்குக

 27. 3 x 5 = 15
 28. பரவல் இயக்க அமைப்பின் கருத்துரு பற்றி விளக்குக.

 29. ஒரு இயக்க அமைப்பின் முக்கியநோக்கங்களை விளக்குக

 30. திறந்த மூல இயக்க அமைப்பின் நன்மை மற்றும் தீமைகளை  விளக்குக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் - இயக்க அமைப்பின் கோட்பாட்டு கருத்துக்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Operating Systems Model Question Paper )

Write your Comment