விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. பின்வரும் செயல்பாடுகளில் எது சரியான நெறிமுறை அல்ல?

  (a)

  இரண்டு எண்களை பெருக்குதல்

  (b)

  ஒரு கோலத்தை வரைதல்

  (c)

  பூங்காவில் நடை பயிற்சி

  (d)

  முடியை மழித்தல்

 2. i = 5; இயக்குவதற்கு முன் i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

  (a)

  5

  (b)

  4

  (c)

  3

  (d)

  2

 3. 0 < i இயக்குவதற்கு முன், i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

  (a)

  0 < i

  (b)

  0 ≤ i

  (c)

  i = 0

  (d)

  0 ≥ i

 4. நெறிமுறை (Algorithm)-யை செயல்படுத்துவதன் மூலம் _________ உருவாக்கப்படுகின்றன.

  (a)

  விவரக்குறிப்பு

  (b)

  கூற்றுக்கள்

  (c)

  செயல்முறைகள்

  (d)

  வரையறை

 5. தரவுகளை சேமிப்பதற்கு பயன்படுவது _________.

  (a)

  மாறிகள்

  (b)

  விவரக்குறிப்பு

  (c)

  கூற்றுக்கள்

  (d)

  வரையறை

 6. மதிப்பிலிருந்து கூற்றின் வலது பக்கம் எதுவாக இருக்கும்?

  (a)

  மதிப்பு

  (b)

  மாறி

  (c)

  மதிப்பீடு

  (d)

  இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று

 7. ஒரு மாறியில் சேமிக்கப்படும் தரவு அந்த மறிக்கான .......... என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  மதிப்பு

  (b)

  உள்ளீட்டுத் தரவு

  (c)

  கட்டுப்பாடு ஓட்டம்

  (d)

  செயலாக்கம்

 8. நிஜ உலகில் செயல்பாடுகளுக்கு .......... உண்டு

  (a)

  செயலாக்கம்

  (b)

  கூற்றுகள்

  (c)

  நிலை

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 9. கட்டுப்பாட்டு பாய்வு மாற்றுவதற்கு ............ கட்டுப்பாட்டு பாய்வுக் கூற்றுகள் உள்ளன?

  (a)

  3

  (b)

  4

  (c)

  2

  (d)

  1

 10. பொதுவாக விவரக்குறிப்புகளை .................... பகுதி வடிவத்தில் எழுதலாம்.

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  5

 11. 6 x 2 = 12
 12. ஒரு நெறிமுறை வரையறுக்கவும்

 13. ஒரு நெறிமுறை மற்றும் ஒரு செயல்முறையை வேறுபடுத்துக

 14. மூன்று எண்களில், மிக சிறிய எண்ணை கண்டுபிடிக்க ஒரு செயல்பாட்டை குறிப்பிடவும்

 15. வழிமுறை என்றால் என்ன?

 16. அடிப்படைகட்டுமான தொகுதிகளை யாவை?

 17. பிரித்தல் (Decomposition) என்றால் என்ன?

 18. 6 x 3 = 18
 19. ஒரு பிரச்சனை சரியான நெறிமுறை என்று எப்பொழுது கூறுவீர்கள்?

 20. கருப்பொருள் என்ன?

 21. மதிப்பிருத்தல் கூற்றின் வடிவம் மற்றும் பொருள் யாது?

 22. இரண்டு எண்களைக் கூட்டுவது?

 23. கட்டுப்பாட்டு பாய்வு மாற்றுவதற்கு வகைகள் யாவை?

 24. வழிமுறைகளை பண்புகள் யாவை?

 25. 2 x 5 = 10
 26. ஒரு நெறிமுறையில் கர்ணம்(hypotunse) பற்றிய விவரக்குறிப்புகளை எழுதுங்கள், வலது கோண முக்கோணத்தின் இரண்டு குறைந்த பக்கத்தையும் , மற்றும் வெளியீடு நீளம் மூன்றாம் பக்கத்தையும் காண்க

 27. அடிப்படைகட்டுமான தொகுதிகளை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் - விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Specification and Abstraction Model Question Paper )

Write your Comment