விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. பின்வரும் செயல்பாடுகளில் சரியான நெறிமுறை எது?

  (a)

  மிதிவண்டி பாகங்களை இணைத்தல்

  (b)

  மிதிவண்டியை விவரித்தல்

  (c)

  ஒரு மிதிவண்டியின் பாகங்களை பெயரிடுதல்.

  (d)

  ஒரு மிதிவண்டி எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை விளக்குதல்

 2. பின்வரும் செயல்பாடுகளில் எது சரியான நெறிமுறை அல்ல?

  (a)

  இரண்டு எண்களை பெருக்குதல்

  (b)

  ஒரு கோலத்தை வரைதல்

  (c)

  பூங்காவில் நடை பயிற்சி

  (d)

  முடியை மழித்தல்

 3. உள்ளீடு வெளியீடு உறவை உறுதிபடுத்துவது எது?

  (a)

  நெறிமுறை மற்றும் பயனர் உரிமையின்பொறுப்பு

  (b)

  பயனரின் பொறுப்பு மற்றும் நெறிமுறையின் உரிமை

  (c)

  நெறிமுறையின் பொறுப்பு ஆனால் பயனரின் உரிமை அல்ல.

  (d)

  பயனர் மற்றும் நெறிமுறையின் பொறுப்பு

 4. i = 5; இயக்குவதற்கு முன் i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

  (a)

  5

  (b)

  4

  (c)

  3

  (d)

  2

 5. 0 < i இயக்குவதற்கு முன், i: = i -1 இயக்கியதற்கு பின் i-ன் மதிப்பு

  (a)

  0 < i

  (b)

  0 ≤ i

  (c)

  i = 0

  (d)

  0 ≥ i

 6. நெறிமுறை (Algorithm)-யை செயல்படுத்துவதன் மூலம் _________ உருவாக்கப்படுகின்றன.

  (a)

  விவரக்குறிப்பு

  (b)

  கூற்றுக்கள்

  (c)

  செயல்முறைகள்

  (d)

  வரையறை

 7. தரவுகளை சேமிப்பதற்கு பயன்படுவது _________.

  (a)

  மாறிகள்

  (b)

  விவரக்குறிப்பு

  (c)

  கூற்றுக்கள்

  (d)

  வரையறை

 8. ஒரு நெறிமுறை என்பது ________ கூற்றுகள் ஆகும்.

  (a)

  படிப்படியான

  (b)

  தொடர்

  (c)

  தேர்ந்தெடுப்பு

  (d)

  படிமுறை

 9. வழிமுறையின் ஒரு சிக்கலை தீர்க்கும் அறிக்கைகள் _________ ஆகும்.

  (a)

  விவரக்குறிப்பு

  (b)

  வரிசை

  (c)

  செயல்முறைகள்

  (d)

  வரையறை

 10. பிரச்சினையின் ________ மூலம் ஒரு சிக்கல் சுருங்குகிறது.

  (a)

  அத்தியாவசியமாறிகள்

  (b)

  தொடர்

  (c)

  வரையறை

  (d)

  படிமுறை

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Computer Science Specification and Abstraction One Marks Question and Answer )

Write your Comment