கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் இயக்க அமைப்பு நிர்வகிக்கும் செயல்களை தேர்வு செய்யவும்

  (a)

  நினைவகம்

  (b)

  செயலி

  (c)

  I/O சாதனங்கள்

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 2. விண்டோஸ் பயன்பாட்டில் கோப்புகள் கொடாநிலையாக எந்த கோப்புரையில் சேமிக்கப்படும்.

  (a)

  My document

  (b)

  My picture

  (c)

  Document and settings

  (d)

  My Computer

 3. Ubuntu OS-ல் பின்வரும் எந்த விருப்ப தேர்வு ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சாதனங்களை காண்பிக்கும்?

  (a)

  Settings

  (b)

  Files

  (c)

  Dash

  (d)

  V Box_Gas_5.2.2

 4. Ubuntu-ன் லான்ச்சர் கொடாநிலையாக இருக்கும் அட்டவணை செயலி யாது.

  (a)

  Libre Office Writer

  (b)

  Libre Office Calc

  (c)

  Libre Office Impress

  (d)

  Libre Office Spreadsheet

 5. எந்த பட்டை, திரையின் மேல் பகுதியில் உள்ளது.

  (a)

  பட்டிப்பட்டை

  (b)

  கருவிப்பட்டை

  (c)

  தலைப்புப் பட்டை

  (d)

  பணிப் பட்டை

 6. எந்த இயக்க அமைப்பில் விசைப்பலகை மற்றும் சுட்டி ஆகிய இரண்டையும் உள்ளீட்டு சாதனங்களாக பயன்படுத்தலாம்?

  (a)

  லினக்ஸ்

  (b)

  iOS

  (c)

  ஆண்ட்ராய்டு

  (d)

  விண்டோஸ்

 7. ஆவணத்தின் உள்ளடக்கத்தை காட்டும் சன்னல் திரை ........... என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  ஆவண சன்னல்

  (b)

  பயன்பாட்டு சன்னல்

  (c)

  பணிக்குறி

  (d)

  இவை அனைத்தும்

 8. கணிப்பொறியில் உள்ள பயன்பாடுகளை ............ வழிமுறைகளில் திறக்கலாம்.

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  Only one

 9. புதிய கோப்புரையை உருவாக்க ............ வழிமுறைகள் உள்ளன?

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  1

  (d)

  4

 10. உபுண்டுவில் ஒரு கோப்பு அல்லது கோப்புரையை நீக்க .......... முறைகள் உள்ளன.

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  5

 11. 5 x 2 = 10
 12. Cut மற்றும் Copy-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 13. கோப்பு மற்றும் கோப்புரைக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 14. Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 15. திறந்த மூல (Open Source) மென்பொருள் என்றால் என்ன?

 16. Ubuntu OS –ல் இருந்து எவ்வாறு வெளியேறுவாய்?

 17. 5 x 3 = 15
 18. இயக்கிகள் (dirves) ஏன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன என பகுப்பாய்வு செய்க.

 19. Cortana - வின் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு எழுதுக?

 20. Windows மற்றும் Ubunto-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 21. Thunderbird மற்றும் FireFox-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 22. Ubunto OS-ல் Save மற்றும் Save As-க்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் யாவை?

 23. 3 x 5 = 15
 24. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பின் பலவகையான பதிப்புகளை விவரி.

 25. விண்டோஸ் மற்றும் உபுண்டு ஆகியவற்றில் உள்ள குறும்படங்களை ஒப்பிட்டு விளக்கவும்.

 26. விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பில் கோப்பை உருவாக்குதல், மாற்றுபெயரிடுதல், நீக்குதல் மற்றும் சேமித்தலுக்கான வழிமுறையை எழுதி அதை உபுண்டு இயக்க அமைப்புடன் ஒப்பிடுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் - கணினியின் அடிப்படைகள் ( விண்டோஸ் - ல் வேலை செய்தல், லினக்ஸ் (உபுண்டு) மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Standard Computer Science - Working with Typical Operating System( Windows & Linux) Model Question Paper )

Write your Comment