கணினி அறிமுகம் முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  8 x 1 = 8
 1. முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிப்பொருள்

  (a)

  வெற்றிடக்குழுல்

  (b)

  திரிதடையகம்

  (c)

  ஒருங்கிணைந்தசுற்றுகள்

  (d)

  நுண்செயலிகள்

 2. தற்காலிக நினைவகம் எது?

  (a)

  ROM

  (b)

  PROM

  (c)

  RAM

  (d)

  EPROM

 3. வெளியீட்டு சாதனத்தை அடையாளம் காண்க

  (a)

  விசைப்பலகை

  (b)

  நினைவகம்

  (c)

  திரையகம்

  (d)

  சுட்டி

 4. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்மை நினைவகமாகும்?

  (a)

  ROM

  (b)

  RAM

  (c)

  Flash drive

  (d)

  Hard disk

 5. எந்தக் கணிப்பொறி தலைமுறையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  முதலாம்

  (b)

  இரண்டாம்

  (c)

  மூன்றாம்

  (d)

  நான்காம்

 6. எந்த ஆண்டு அபாகஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

  (a)

  கி.பி. 1633

  (b)

  கி.பி. 2500

  (c)

  கி.மு. 2500

  (d)

  கி.மு. 1633

 7. _________ என்பவர் இன்றைய கணிப்பொறியின் தந்தை எனப்படுகிறார்.

  (a)

  சார்லஸ் பாபேஜ்

  (b)

  ரிச்சர்டு லயன்

  (c)

  ஜே. பிரெஸ்பர் எகெர்ட்

  (d)

  ஜான் மெளச்சிலி

 8. ___________ நகரும் சட்டத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.

  (a)

  சார்லஸ் பாபேஜ்

  (b)

  வில்லியம் ஆட்ரெட்

  (c)

  ஜே. பிரெஸ்பர் எகெர்ட்

  (d)

  ரிச்சர்டு லயன்

 9. 7 x 2 = 14
 10. கணிப்பொறி என்றால் என்ன?

 11. தரவு மற்றும் தகவல் வேறுபடுத்துக.

 12. மையச் செயலகத்தின் (CPU) பகுதிகள் யாவை?

 13. கணித ஏரண செயலகத்தின் (ALU) செயல்பாடு யாது?

 14. சார்லஸ் பாபேஜ் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

 15. வருடி (Scanner) என்றல் என்ன?

 16. குரல் உள்ளீட்டு சாதனம் (Voice Input Systems) பற்றி எழுதுக.

 17. 6 x 3 = 18
 18. கணிப்பொறியின் தன்மைகள் யாவை?

 19. கணிப்பொறியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

 20. உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

 21. தரவு மற்றும் தகவல் விவரி.

 22. விசைப்பலகை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

 23. தட்டாஅச்சுப்பொறிகள்  பற்றி எழுதுக.

 24. 2 x 5 = 10
 25. ஒரு கணிப்பொறியின் அடிப்படை பாகங்களை தெளிவான விளக்கப்படத்துடன் விளக்கு.

 26. கணிப்பொறியைத் தொடங்குதல் (Booting) பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard கணினி அறிவியல் Chapter 1 கணினி அறிமுகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Computer Science Chapter 1 Introduction to Computers Important Question Paper )

Write your Comment