" /> -->

தேசிய வருவாய் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. மொத்த தேசிய உற்பத்தி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

 2. புள்ளி விபர சிக்கல் எப்போது ஏற்படும்? 

 3. பொருளாதார துறை என்றால் என்ன? அதன் பிரிவுகள் யாவை?

 4. செலவு முறை கணக்கீட்டின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் யாவை?

 5. நாட்டு வருமானம் கணக்கீட்டில் வருமான முறையின் கணக்கீடுதலின் நிலைகள் யாவை?

 6. 5 x 5 = 25
 7. தேசிய வருவாயின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

 8. தேசிய வருவாய் கணக்கிட்டில் உள்ள சிரமங்கள் யாவை?

 9. பொருளாதார ஆய்வில், சமூகக் கணக்கிடுதலின் அவசியத்தை விவாதி

 10. உற்பத்தி முறையில் நாட்டு வருவாய் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை விவரி?

 11. தேசிய வருவாயின் அடிப்படை கருத்துக்களை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - தேசிய வருவாய் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Economics - National Income Three and Five Marks Questions )

Write your Comment