" /> -->

ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  20 x 1 = 20
 1. நெப்போலியன் முதன்முறை நாடுகடத்தப்ப ட்டு சிறை வைக்கப்பட்ட இடம் _______ ஆகும்.

  (a)

  எல்பா    

  (b)

  செயின்ட் ஹெலனா

  (c)

  கார்சிகா 

  (d)

  வாட்டர்லூ

 2. பிரிட்டிஷ், பெல்ஜிய மற்றும் பிரஷ்யக் கூட்டுப் படைகளால் நெப்போலியன் தோற்கடிக்கப்பட்ட வாட்டர் லூ அமையப்பெற்ற இடம்_______ 

  (a)

  பிரான்ஸ்    

  (b)

  ஜெர்மனி

  (c)

  பெல்ஜியம்

  (d)

  இத்தாலி

 3. கூற்று: கற்பனைவாத சோஷலிஸ்டுகள் உற்பத்திக் கருவிகளை ப் பொதுவில் கொண்ட மாதிரி சமூகங்களைப் பரிந்துரைத்தனர் .
  காரண ம்: அவர்கள் வறுமையும், வேலையில்லா திண்டாட்டமும் ஒழிந்த சோஷலிச சமூகத்தை வளர்தெடுக்கும் தொலைநோக்குப் பார்வையைக் கொண்டிருந்தனர் .

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி. ஆனா ல் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை .

  (c)

  கூற்று சரி. காரணம் தவறு.

  (d)

  கூற்று தவறு. காரணம் சரி

 4. இங்கிலாந்தில் தொழிற்சங்கங்களுக்கு சட்ட அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ________. 

  (a)

  1815

  (b)

  1822

  (c)

  1824

  (d)

  1827

 5. கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் சரியானவற்றை தெரிவு செய்துப் பொருத்துக

  (அ) புதிய கிறித்த வம் 1) வில்லியம் லவெட்
  (ஆ) எ நியூ வியூ
  ஆப் சொசை ட்டி
  2) லூயி பிளாங்க்
  (இ) ரெவ்யூ டூ ப்ராக்ரஸ்   3) செயின்ட் சீமோன்
  (ஈ) மக்களின் பட்டயம் 4) இராபர்ட் ஓவன்
  (a)

  2, 3, 4, 1

  (b)

  3, 4, 2, 1

  (c)

  1, 4, 3, 2

  (d)

  3, 1, 2, 4

 6. மார்க்சும், ஏங்கல்சும் தங்களின் கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ என்ற நூலை _______  ஆண்டில் வெளியிட்டனர் .

  (a)

  1842

  (b)

  1848

  (c)

  1867

  (d)

  1871

 7. கூற்று: மக்கள் உரிமை சாசன இயக்கம் ஒரு கலவரமோ  , புரட்சியோ அல்ல .
  காரணம்: அது தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயக்கமாகும்.

  (a)

  கூற்றும், காரணமும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது

  (b)

  கூற்றும், காரணமும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை .

  (c)

  கூற்று சரி. காரணம் தவறு.

  (d)

  கூற்று தவறு. காரணம் சரி.

 8. சாசனத்துவவாதிகளின் முக்கியத்துவம் பெற்ற செய்தித்தாள் ________  ஆகும்.

  (a)

  ஏழை மனிதனின் பாதுகாவலன்

  (b)

  பட்டயம்

  (c)

  வடக்கத்திய நட்சத்திரம்

  (d)

  இல் ரிசார்ஜிமென்டோ

 9. நெப்போலியன் போனாபார்ட்டின் மருமகனான லூயி நெப்போ லியன் சூடிக் கொண்ட பட்டம்  _________  என்பதாகும்.

  (a)

  இரண்டாம் நெப்போலியன்

  (b)

  மூன்றாம் நெப்போலியன்

  (c)

  ஆர்லியன்ஸின் கோமகன்

  (d)

  நான்காம் நெப்போலியன்

 10. கோட் டெ லா நேச்சர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் _________  ஆவார் .

  (a)

  சார்லஸ் ஃபூரியர்

  (b)

  எட்டியன்-கேப்ரியல் மோராலி

  (c)

  செயின்ட் சீமோன்

  (d)

  பகுனின்

 11. கூற்று: தேசியவாதத்திற்கு 1848ஆம் ஆண்டு தனித்துவமான வெற்றிகள் கிடைத்த ஆண்டாகும்.
  காரண ம்: சர்வாதிகாரம் மறைந்தது போன்ற பிம்பம் சிறிது காலத்திற்குத் தோன்றியது.

  (a)

  கூற்றும், காரணமும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது

  (b)

  கூற்றும், காரணமும் சரி. ஆனால் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை .

  (c)

  கூற்று சரி. காரணம் தவறு.

  (d)

  கூற்று தவறு. காரணம் சரி

 12. இரண்டாம் சர்வதேசம்  ________  நகரில் துவக்கப்பட்டது.

  (a)

  பாரிஸ்    

  (b)

  பெர்லின்

  (c)

  லண்டன்

  (d)

  ரோம் 

 13. இளம் இத்தாலி இயக்கம் ________  ஆண்டு துவக்கப்பட்டது.

  (a)

  1822

  (b)

  1827

  (c)

  1831

  (d)

  1846

 14. பார்மா , மொடினா , டஸ்கனி ஆகிய பகுதிகள் ________ க்குப் பிறகு பியட்மாண் ட்-சார்டினியா இராஜ்ஜியத்தோடு இணைக்கப்பட்டது.

  (a)

  பொதுவாக்கெடுப்பு

  (b)

  சார்லஸ் ஆல்பர்டின் படையெடுப்பு

  (c)

  சால்ஃபரினோ  உடன்ப டிக்கை

  (d)

  வில்லா ஃப்ராங்கா உடன்படிக்கை

 15. “இரு உலகங்களின் நாயகன்” என  கொண்டாடப்பட்டவர் ________  ஆவார். 

  (a)

  சார்லஸ் ஆல்பிரட்

  (b)

  பிஸ்மார்க்

  (c)

  மூன்றாம் நெப்போலியன்

  (d)

  கரிபால்டி

 16. _________  இடையே ஏழு வாரப் போர் நடந்தது.

  (a)

  டென்மார்க் , பிரஷ்யா

  (b)

  பியட்மாண் ட்-சார்டினியா , ஆஸ்திரியா

  (c)

  பிரான்ஸ், பிரஷ்யா

  (d)

  ஆஸ்திரியா , பிரஷ்யா

 17. பிராங்கோ -பிரஷ்யப் போர் உருவாகக் காரணமாக விளங்கியது ________  ஆகும்

   

  (a)

  காஸ்டெய்ன் மாநாடு

  (b)

  எம்ஸ் தந்தி

  (c)

  பிரேக் உடன்படிக்கை

  (d)

  அல்சேஸ் ,லொரைன் பகுதிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் எழுந்த சர்ச்சை

 18. ஜெர்மன் தேசத்திற்கு தொடர்  சொற்பொழிவுகளை வழங்கியவர் ________  ஆவார் .

  (a)

  ஜோஹன் வான் ஹெர்டர்

  (b)

  பிரைட்ரிக் ஷெலிகெல்

  (c)

  J.G. ஃபிக்ட்

  (d)

  ஆட்டோ வான் பிஸ்மார்க்

 19. கூற்று: J.G. ஃபிக்ட் ஜெர்மானியர்களிடையே தேசியவாதத்தை ஊட்டினார் .
  காரண ம்: ஃபிக்ட் இளம் இத்தாலி இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் ஆவார்

  (a)

  கூற்றும் காரணமும் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது.

  (b)

  கூற்றும் காரணமும் சரி. ஆனா ல் காரணம் கூற்றை விளக்கவில்லை .

  (c)

  கூற்று சரி. காரணம் தவறு

  (d)

  கூற்று தவறு. காரணம் சரி.

 20. கீழே கொடுக்கப்ப ட்டுள்ள குறியீடுகளில் சரியானவற்றைத் தெரிவுசெய்து பொருத்துக

  (அ) மெட்டர் னிக் 1) பியட்மாண் ட்-
  சார் டினியா வின் ஆட்சியாளர்
  (ஆ) பத்தாம் சார்லஸ் 2) பிரெஞ்சு வெளியுறவுத்துறை
  அமைச்சர்
  (இ) கிராமோன்ட் 3) பிரெஞ்சு மன்னர்
  (ஈ) சார்லஸ் ஆல்பர்ட் 4) ஆஸ்திரிய-ஹங்கேரியின்
  பிரதம அமைச்சர்
  (a)

  1, 3, 4, 2

  (b)

  4, 2, 1, 3

  (c)

  4, 1, 2, 3

  (d)

  4, 3, 2, 1

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - Europe in Turmoil One Mark Question with Answer )

Write your Comment