" /> -->

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. தன்னாட்சி இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக?

 2. திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக?

 3. சுதேசி இயக்கம் (1905) பற்றி எழுதுக?

 4. தொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சியைப் பற்றி எழுதுக?

 5. இந்திய காமன்வெல்த் லீக் இயக்கம் பற்றி விவரி?

 6. 5 x 5 = 25
 7. அகில இந்திய தன்னாட்சி மற்றும் ஹோம் ரூல் இயக்கம் பற்றி எழுதுக?

 8. லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்கள் யாவை?

 9. காந்தியடிகள் சமூக சேவைக்காக பெற்ற விருதுகளைப் பற்றி எழுதுக?

 10. கிலாபத் இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

 11. 1917 - ஆம் ஆண்டின் போல்ஷ்விக் புரட்சியின் வெற்றி இந்திய தொழிலாளர்களின் மீது எவ்வாரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது? 

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Impact Of World War I On Indian Freedom Movement Three and Five Marks Questions )

Write your Comment