" /> -->

மின்னோட்டவியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

இயற்பியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. ஒரு கடத்தி வழியே 32 A மின்னோட்டம் பாயும்போது, ஓரலகு நேரத்தில் கடத்தியில் பாயும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

 2. 24 Ω மின்தடையின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு 12 V எனில், மின்தடை வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன?

 3. 24 V மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள 4 Ω மற்றும் 6 Ω மின்தடையாக்கிகளுக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடுகளை காண்க. மேலும் இந்த மின்சுற்றில் உள்ள தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க.

 4. 200C வெ ப்பநிலை யில் ஒரு கம்பிச் சுருளின் மின்தடை 3 Ω மற் றும் α = 0.004/0C எனில் 1000C வெ ப்பநிலை யில் அதன் மின்தடையைக் காண்க?

 5. கிர்க்காஃப் விதிகளை கூறி விளக்குக.

 6. இழுப்புத் திசைவேகம் மற்றும் இயக்க எண் இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தொடர்பை வருவி.

 7. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்கலங்கள் தொடரிணைப்பால் உள்ள மின்சுற்றில் உருவாக்கப்படும் மின்னோட்டம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது?

 8. முனை மின்தடைகள் [End resistance] என்றால் என்ன? அதை எவ்வாறு நீக்க [eliminate] முடியும்?

 9. ஒரு உலோகக் கம்பியின் நீளம் AB மற்றும் மின்தடை 2ᘯ ஆகும். அதே வகையான மற்றொரு கம்பியின் நீளம் PQ, AB யின் விட்டத்தை விட இருமடங்கு மற்றும் அதே மின்தடை 2ᘯ ஆகும். இப்பொழுது PQ யின் நீளம் என்ன?

 10. நேரக்குறி தாம்ஸன் விளைவு, எதிர்க்குறி தாம்ஸன் விளைவு வேறுபடுத்துக்க.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th இயற்பியல் - மின்னோட்டவியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Physics - Current Electricity Three Marks Questions )

Write your Comment