" /> -->

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வரலாறு

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. தனிநபர் சத்தியாகிரகம்எப்போது தொடங்கியது?

  (a)

  மார்ச் 23, 1940

  (b)

  ஆகஸ்ட் 8, 1940

  (c)

  அக்டோபர் 17, 1940

  (d)

  ஆகஸ்ட் 9, 1942

 2. பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியானவிடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ) அமெரிக்கக் குடியரசுத் தலைவர்  - 1.டோஜா  
  (ஆ) சீனக் குடியரசுத் தலைவர் - 2. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்
  (இ) பிரிட்டிஷ் பிரதமர் - 3. ஷியாங் கே ஷேக்
  (ஈ) ஜப்பான் பிரதமர் - 4. எஃப்.டி. ரூஸ்வெல்ட்
  (a)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  1 4 3 2
  (b)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  1 3 2 4
  (c)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  4 3 2 1
  (d)
  அ  ஆ  இ  ஈ 
  4 2 3 1
 3. வெள்ளை வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போ து பம்பாயில் இரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் யார்?

  (a)

  உஷா மேத்தா

  (b)

  பிரீத்தி வதேதார்

  (c)

  ஆசப் அலி

  (d)

  கேப்டன் லட்சுமி

 4. 1942இல் வெள்ளையனே வெளியேறுஇயக்கம் தொடங்கப்பட்ட போது இந்தியாவின் அரசபிரதிநிதி யார்?

  (a)

  வேவல் பிரபு

  (b)

  லின்லித்கோ பிரபு

  (c)

  மௌண்ட்பேட்டன் பிரபு

  (d)

  வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்

 5. பிரிட்டிஷார் எந்தக் காலத்திற்குள் இந்தியாவைவிட்டு வெளியேற முடிவு செய்தனர்?

  (a)

  ஆகஸ்ட் 15, 1947

  (b)

  ஜனவரி 26, 1950

  (c)

  ஜூன், 1948

  (d)

  டிசம்பர், 1949

 6. 3 x 2 = 6
 7. லாகூர் தீர்மானத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

 8. கிரிப்ஸ் முன்மொழிவைக் காங்கிரஸ் ஏன் நிராகரித்தது?

 9. கேப்டன் மோகன் சிங் எவ்வாறு இந்திய தேசிய இராணுவத்தை ஏற்படுத்தினார்?

 10. 3 x 3 = 9
 11. வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் பங்கேற்காத அமைப்புகளின் பெயரை எழுதுக.

 12. இந்திய தேசிய காங்கிரசிலிருந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நீக்கப்பட்டதற்கானக் காரணங்களை விளக்குக.

 13. 1946 இல் ஏற்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற முஸ்லீம் லீக் பிரதிநிதிகள் யாவர்?

 14. 2 x 5 = 10
 15. வெள்ளையனே வெளியேயேறு இயக்கத்தின் போக்கினை விவாதிக்கவும்.

 16. இராஜாஜி திட்டம் பற்றி ஒரு பத்தி எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard வரலாறு - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் Book Back Questions ( 12th Standard History - Last Phase of Indian National Movement Book Back Questions )

Write your Comment