நுகர்வுப் பகுப்பாய்வு இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. பயன்பாட்டை வரையறு.

 2. நுகர்வோர் நடத்தையின் அடிப்படை அணுகுமுறைகளை குறிப்பிடுக.

 3. சமநோக்கு வளைகோடுகள் என்றால் என்ன?

 4. நுகர்வோர் எச்சம் காணும் முறையை எழுதுக.

 5. மொத்தப் பயன்பாட்டை வரையறு.

 6. வரவு செலவுக் கோட்டை வரையறு.

 7. சமநோக்கு வளைகோடு என்றால் என்ன?

 8. அங்காடித் தேவை என்றால் என்ன?

 9. விலைத் தேவை நெகிழ்ச்சியின் அளவுகள் யாவை?

 10. விளம்பரத் தேவை நெகிழ்ச்சி என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - நுகர்வுப் பகுப்பாய்வு இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Economics - Consumption Analysis Two Mark Model Question Paper )

Write your Comment