செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 28
  14 x 2 = 28
 1. செலவை வரையறு.

 2. செலவுச் சார்பை வரையறு

 3. மாறாச் செலவு என்றால் என்ன?

 4. வருவாயை வரையறு.

 5. வெளியுறு செலவு - வரையறு.

 6. உண்மைச் செலவு - இலக்கணம் தருக.

 7. மூழ்கும் செலவுகள் என்றால் என்ன?

 8. பொருளாதாரச் செலவு என்றால் என்ன?

 9. மிதக்கும் செலவு பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 10. உண்மைச் செலவு என்றால் என்ன?

 11. சராசரி வருவாய் என்றால் என்ன?

 12. மாறாச் செலவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக

 13. இறுதிநிலை வருவாய் என்றால் என்ன?

 14. சமமுறிவுப் புள்ளி என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - செலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Economics - Cost And Revenue Analysis Two Marks Questions )

Write your Comment