பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. பகிர்வு என்றால் என்ன?

 2. பகிர்வின் வகைகள் யாவை?

 3. பணக்கூலி மற்றும் உண்மைக் கூலியை வேறுபடுத்துக.

 4. வட்டி பற்றி நீ அறிவது யாது?

 5. இலாபம் என்றால் என்ன?

 6. நீர்மை விருப்பத்தின் பொருள் யாது?

 7. மாற்று ஊதியம் என்றால் என்ன? 

 8. வட்டியின் வகைகள் யாவை?

 9. பகிர்வுச் சார்பு என்றால் என்ன?

 10. ரிகார்டோ வாரக் கோட்பாட்டின் வரைபடம் வரைக.

 11. கூலி என்றால் என்ன?

 12. கூலிக் கோட்பாடுகள் யாவை?

 13. கடன் நிதிகளின் தேவையை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 14. நீர்மை விருப்பக் கோட்பாட்டின் நோக்கங்கள் யாவை? 

 15. நீர்மை விருப்பக் கோட்பாட்டின் குறைபாடுகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Economics - Distribution Analysis Two Marks Questions )

Write your Comment