இந்தியப் பொருளாதாரம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. முன்னேறிய பொருளாதாரத்தின் நான்கு இயல்புகளை கூறுக.

 2. இந்திய பொருளாதாரத்தின் ஏதேனும் ஒரு இயல்பினைக் கூறு.

 3. தொழில்நுட்பத் தெரிவு” பற்றி சென் கூறுவது என்ன?

 4. பிறப்பு விகிதம் என்றால் என்ன?

 5. இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலவீனங்களை விளக்குக.

 6. ஆற்றல் சிறு குறிப்பு வரைக.

 7. எழுத்தறிவு விகிதம் பற்றி எழுது.

 8. புதுப்பிக்ககூடிய வளங்கள் என்றால் என்ன?

 9. V.K.R.V.ராவ் அவர்களின் மூன்று முக்கியக் கருத்துக்களை எழுதுக.

 10. தேசிய வருமானம் கணக்கீட்டு முறை மூன்றை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th பொருளியல் - இந்தியப் பொருளாதாரம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Economics - Indian Economy Two Marks Question Paper )

Write your Comment